Međunarodni projekti

Aktivnosti koje Agencija obavlja u okviru svojih nadležnosti se u značajnoj meri finansiraju iz donacija i kredita Svetske banke i drugih donatora. Sprovođenje takvih projekata i korišćenje donatorskih sredstava se vrši po precizno utvrđenim procedurama, čije striktno poštovanje predstavlja uslov za korišćenje tih sredstava.

U okviru Agenciji je organizovano posebno odeljenje - Jedinica za upravljanje projektima (JUP), koja vrši tehničku i finansijsku administraciju projekata koji se finansiraju iz donatorskih sredstava i sredstava kredita međunarodnih finansijskih institucija. Aktivnosti ove Jedinice obuhvataju sprovođenje procedura izbora konsultanata i nabavke robe, upravljanje finansijskim sredstvima, korišćenje sredstava, evidenciju i izveštavanje o korišćenju sredstava.

Partneri Agencije od 2001. do danas su:

Zbog značajnog iskustva stečenog u radu na realizaciji projekata Svetske banke i drugih donatora i pozitivnih ocena dosadašnjeg rada, osim redovnih poslova, JUP pruža i drugim institucijama usluge tehničke i finansijske realizacije projekata koje finansiraju Svetska banka i drugi donatori:

JUP je do sada uspešno administrirala preko 30 projekata u vrednosti od oko EUR 25 miliona finansiranih od strane različitih donatora.

Finansijska procena Agencije radi utvrđivanja fiducijarnog rizika

Obzirom da Agencija administrira finansijska sredstva za više DFID projekata, DFID kancelarija u Srbiji je u decembru 2009. sprovela finansijsku procenu Agencije radi utvrđivanja fiducijarnog rizika.

Fiducijarni rizik se definišekao potencijalni rizik da sredstva donatorske pomoći nisu upotrebljena u namenjene svrhe, da se ne postiže odgovarajuća vrednost za uložena sredstva i/ili da potrošnja sredstava nije detaljno obrazložena. Najčešći razlozi zbog kojih se u nekoj zemlji pokreće procena fiducijarnog rizika su nedostatak kapaciteta, stručnosti i znanja, neefikasnost birokratije i/ili visok nivo korupcije.

Fiducijarna procena je sprovedena u skladu sa PEFA1 indikatorima i podrazumevala je detaljan pregled sistema i procedura "povereničkih" poslova Agencije vezano za upravljanje fondovima DFID - a i drugih donatora, kao i pregled revizorskih izveštaja za DFID projekte. Procena je uključila i informacije o radu Agencije u kontekstu upravljanja javnim finansijama u zemlji i fiducijarnih rizika identifikovanih u poslednjem PEFA izveštaju za Srbiju iz 2007. Zaključci navedeni u izveštaju o proceni su sledeći:

  • Fiducijarni rizik korišćenja usluga Agencije za sprovođenje projekata koje finansira DFID je nizak.
  • Nema potrebe za preduzimanjem bilo kakvih aktivnosti za umanjenje rizika.
  • Korišćenje usluga Agencije za sprovođenje DFID projekata je pogodno imajući u vidu opštu procenu fiducijarnog rizika širih državnih sistema. Dok ovi sistemi imaju slabosti, sistem i procedure Agencije su snažni i pouzdani.
  • Uz sprovođenje sistema izveštavanja predviđenog Memorandumom o razumevanju, DFID može biti uveren da je fiducijarni rizik avansnih uplata koje vrši za projekte nizak.

Korišćenje usluga Agencije za sprovođenje sličnih projekata u budućnosti je pogodno.

1 The Public Expenditure and Financial Accountability Program - Program odgovornosti za javne rashode i finansije započeo je u decembru 2001. i zajednički se finansira od strane Svetske banke (Development Grant Facilities - DGF), Evropske komisije, Sektora za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva (DFID), Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), Kraljevskog Norveškog Ministarstva za inostrane poslove, Francuskog Ministarstva za inostrane poslove i Međunarodnog monetarnog fonda (IMF). Ciljevi PEFA programa su jačanje sposobnosti i kapaciteta korisnika kredita i donacija da (i) procene stanje državnih javnih rashoda, sistem odgovornosti za javne nabavke i finansije i (ii) razviju niz praktičnih aktivnosti usmerenih ka reformi i razvoju kapaciteta. PEFA izveštaji daju snimak stanja u oblasti upravljanja javnim finansijama zemlje. Procena se vrši u skladu sa metodologijom koju je razvila PEFA.