Međunarodni projekti
Projekti Agencije

Projekat: Projekat jačanja sistema osiguranja depozita (Ugovor o kreditu br. 8340 YF)

 • Kreditor: Međunarodna banka za obnovu i razvoj
 • Period sprovođenja: 26.11.2014 – 30.6.2016.
 • Iznos: 145,3 miliona evra
 • Cilj: jačanje finansijskog i institucionalnog kapaciteta Agencije za osiguranje depozita kako bi joj se omogućilo da obavlja poslove u domenu osiguranja depozita i rešavanja problematičnih banaka i da neometano vrši svoju funkciju kao jedan od stubova sigurnosnog sistema finansijskog sektora
 • Namena: projekat sadrži dve komponente – Komponentu 1 čine sredstva kredita u iznosu od 144,23 miliona evra za jačanje finansijskog kapaciteta Agencije za osiguranje depozita po ispunjenju ugovorenih uslova, dok Komponentu 2 čini tehnička pomoć od 706.750 evra za jačanje institucionalnog kapaciteta učesnika u projektu.

Projekat: Kreditna linija iz predostrožnosti za Agenciju za osiguranje depozita i Program izgradnje institucionalnih kapaciteta Agencije za osiguranje depozita

 • Kreditor/ Donator: Evropska banka za obnovu i razvoj
 • Period sprovođenja: 23.10.2014 – 31.12.2016.
 • Iznos kreditne linije iz predostrožnosti: 200 miliona evra
  Iznos donacije za tehničku pomoć: 480.000 evra
 • Cilj: Usklađivanje poslovanja Agencije s najboljom međunarodnom praksom i podrška reformi Agencije u cilju sprovođenja njenog osnovnog mandata i, šire, jačanju i očuvanju poverenja javnosti u bankarski sektor u Republici Srbiji.
 • Namena:
  Sredstva kreditne linije iz predostrožnosti biće upotrebljena u slučaju potrebe za obezbeđivanje dopunskih sredstava za Fond za osiguranje depozita po nastupanju osiguranog slučaja;

Sredstva donacije biće upotrebljena za unapređenje korporativnog upravljanja, mandata i organizacionog restrukturiranja, finansijske održivosti Agencije, praćenja rizika u bankama i učešća u restrukturiranju banaka, kao i upravljanja imovinom kojom administrira Agencija.

Projekat: Tehnička pomoć Agenciji za osiguranje depozita u restrukturiranju i privatizaciji bankarskog sektora i sektora osiguranja u Srbiji

 • Donator: Švajcarska Konfederacija preko Državnog sekteratijata za ekonomske odnose (SECO).
 • Period sprovođenja: 1.10.2008. - 31.12.2012.
 • Iznos: 2.74 miliona evra
 • Cilj: Nastavak reforme finansijskog sistema u Srbiji radi očuvanja i uvećanje vrednosti državnog vlasništva u bankama, kao i kapitala u društvenoj svojini u društvima za osiguranje putem istitucionalne izgradnje, dokapitalizacije i restrukturiranja. Predviđeno je da se prodaja državnog kapitala sprovede u kasnijoj fazi, kada tržišni uslovi budu povoljni.
 • Namena: Sredstavadonacije namenjena su finansiranju tehničke pomoći tj.usluga stranih i domaćih konsultantskih firmi i individualnih konsultanataza sledeće aktivnostiAgencije:priprema i sprovođenje planova za institucionalnu izgradnju, priprema za spajanje, pretprivatizaciono restrukturiranje i dokapitalizacija banaka.

Projekat: Priprema drugog kredita za razvoj programskih politika u privatnom i finansijskom sektoru(TF 056574)

 • Dinator: Međunarodno udruženje za razvoj – (International Development Association - IDA)
 • Period sprovođenja: 11.05.2006. - 18.04.2008.
 • Iznos: 200.000 dolara
 • Cilj: Priprema drugog Zajma za razvoj programskih politika u privatnom i finansijskom sektoru koja će se sprovoditi kroz aktivnosti koje obuhvataju pripremu studija o izvodljivosti, detaljnih projekata, ocene okruženja, socijalne, privredne i druge ocene, planova realizacije PPFDPL 2, konsultacije sa učesnicima u procesu, obuke u zemlji, radionice, pružanje konsultantskih usluga (uključujući i reviziju Donacije) i nabavku opreme potrebne za sprovođenje ovih aktivnosti.
 • Namena: Sredstavadonacije iskorišćena su za finansiranje tehničke pomoći tj.usluga stranih i domaćih konsultantskih firmii individualnih konsultanataza restrukturiranje osiguravajućih društava.

Projekat: Podrška projektu restrukturiranja i privatizacije banaka u Srbiji – Donator: Kraljevina Švedska (Swedish International Development Cooperation Agency – Sida)

 • Period sprovođenja: 5.05.2005. - 31.03.2008.
 • Iznos: 1.46 miliona evra
 • Cilj:Opšti cilj je pomoć u izgradnji modernog bankarskog i finansijskog sektora u Srbiji i jačanje poverenja u bankarski i finansijski sektor kroz unapređenje usluga.Posebni cilj je priprema za privatizaciju banaka u vlasništvu Republike Srbije.
 • Namena: Sredstavadonacije iskorišćena su za finansiranje tehničke pomoći tj.usluga stranih i domaćih individualnih konsultanataza pripremu banaka za privatizaciju.

Projekat: Priprema prvog kredita za razvoj programskih politika u Srbiji (TF 54607)

 • Donator: Međunarodno udruženje za razvoj – (International Development Association - IDA)
 • Period sprovođenja: 13.04.2005. – 15.11.2005.
 • Iznos: 365.000 dolara
 • Cilj: Priprema prvog Zajma za razvoj programskih politika u Srbiji koja će se sprovoditi kroz aktivnosti koje obuhvataju pripremu studija o izvodljivosti, detaljnih projekata, ocene okruženja, socijalne, privredne i druge ocene, planova realizacije PDPL 1, konsultacije sa učesnicima u procesu, obuke u zemlji, radionice, pružanje konsultantskih usluga (uključujući i reviziju Donacije) i nabavku opreme potrebne za sprovođenje ovih aktivnosti.
 • Namena: Sredstavadonacije iskorišćena su za finansiranje tehničke pomoći tj.usluga stranih i domaćih konsultantskih firmii individualnih konsultanataza restrukturiranje osiguravajućih društava.

Projekat: Podrška bankarskom sektoru u Srbiji

 • Donator: Velika Britanija (Department for International Development - DFID)
 • Period sprovođenja: 20.09.2004. – 31.06.2007.
 • Iznos: 662.000 funti
 • Cilj: Jačanje finansijskog sektora i ponovno uspostavljanje osnovnih funkcija bankarskog sistema u Republici Srbiji.
 • Namena:Sredstavadonacije iskorišćena su za finansiranje tehničke pomoći tj.usluga stranih i domaćih individualnih konsultanatai obezbeđenje potrebne računarske opreme za njihov radza sledeće aktivnostiAgencije:privatizacija banaka, osiguranje depozita,privatizacija i likvidacija osiguravajućih društava.

Projekat: Tehnička pomoći za privatizaciju i restrukturiranje banaka i preduzeća (3723 UF)
Web stranica

 • Kreditor: Međunarodno udruženje za razvoj – (International Development Association - IDA)
 • Period sprovođenja: 17.04.2003.-30.04.2007.
 • Iznos: 2 miliona dolara
 • Cilj: Pomoć Republici Srbiji kako bi se olakšao privredni rast privatnog sektora putem restrukturiranja i privatizacije i ako je potrebno, postupka stečaja, kao i podrška ralzaciji strategije rstukturiranja bankarskog sistema u cilju stvaranja funkcionalnijeg finansijskog sektora.
 • Namena: Sredstavakredita namenjena su finansiranju tehničke pomoći tj.usluga stranih i domaćih konsultantskih firmii individualnih konsultanataza sledeće aktivnostiAgencije:priprema za privatizaciju i privatizacija banaka, privatizacija i likvidacija osiguravajućih društava.

Projekat: Priprema za drugi kredit za strukturno prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora(TF 51355)

 • Donator: Japan preko Međunarodnog udruženja za razvoj (International Development Association – IDA)
 • Period sprovođenja: 24.09.2002. – 10.06.2003.
 • Iznos: 408.000 dolara
 • Cilj: Priprema drugog kredita za stukturno prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora
 • Namena: Sredstavadonacije namenjena su finansiranju tehničke pomoći tj.usluga stranih i domaćih konsultantskih firmii individualnih konsultanataza pripremu banaka za privatizaciju.

Projekat: Priprema kredita za strukturno prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora(TF 26817)

 • Donator: Japan preko Međunarodnog udruženja za razvoj (International Development Association – IDA)
 • Period sprovođenja: 18.10.2001. – 21.08.2002.
 • Iznos: 234.000 dolara
 • Cilj: Priprema kredita za stukturno prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora
 • Namena: Sredstavadonacije namenjena su finansiranju tehničke pomoći tj.usluga stranih i domaćih konsultantskih firmii individualnih konsultanataza sledeće aktivnostiAgencije:sanacija, priprema za privatizaciju, likvidacija i stečaj banaka.

Projekat: Tehnička pomoć za razvoj finansijskog sektora(TF 29799)
Web stranica

 • Donator:Međunarodna banka za obnovu i razvoj i Međunarodnog udruženja za razvoj (International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and International Development Association – IDA)
 • Period sprovođenja: 23.08.2001 - 31.12.2004.
 • Iznos: 6 miliona dolara
 • Cilj: Jačanjefinansijskog sektora i ponovno uspostavljanje osnovnih funkcija bankarskog sektora u Republici Srbiji.
 • Namena: Sredstva donacije namenjena su finansiranju tehničke pomoći tj. usluga stranih i domaćih konsultantskih firmii individualnih konsultanataza sledeće aktivnostiAgencije:sanacija, priprema za privatizaciju i privatizacija, likvidacija i stečaj banaka.