Naplata potraživanja
Naplata potraživanja banaka u stečaju

Zakonom o privatizaciji je ustanovljena obaveza svih državnih poverilaca, u koje se ubrajaju i banke u stečaju koje su pod upravom Agencije, da izvrše prijavljivanje potraživanja prema privrednom društvu u postupku restrukturiranja, tenderske i aukcijske privatizacije, sa stanjem na dan 31.12.2004. godine. Državni poverioci su u obavezi da izvrše otpust duga u procesu privatizacije navednih privrednih društava, a naplata ovih potraživanja vrši se iz prihoda od privatizacije realizacijom Ugovora o namirenju.

Najveći deo naplate potraživanja odnosi na naplatu u postupcima stečajeva banaka koji se vode po Zakonu o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka a pre svega na stečaj tzv. četiri velike banke (Beogradska banka a.d. Beograd u stečaju, Jugobanka a.d. Beograd u stečaju, Beobanka a.d. Beograd u stečaju i Investbanka a.d. Beograd u stečaju).