Naplata potraživanja
Naplata u ime i za račun Republike Srbije

Regulisanje duga u zemlji, nastalog preko banaka u stečaju, započeto je 2005. godine, stupanjem na snagu Zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova.

Saglasno navedenom Zakonu, krajnji dužnici – pravna lica, odnosno njihovi pravni sledbenici sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, oslobađaju se obaveza prema bankama u stečaju odnosno likvidaciji i stupaju u obavezu prema Republici Srbiji, u pogledu obaveza po kojima je banka u stečaju, odnosno likvidaciji dužnik, odnosno originalni dužnik ili garant. Pomenutim potraživanjima u ime i za račun Republike Srbije, upravlja Agencija za osiguranje depozita.

Zakonom o privatizaciji je ustanovljena obaveza svih državnih poverilaca, da izvrše prijavljivanje potraživanja prema privrednom društvu u postupku restrukturiranja, tenderske i aukcijske privatizacije, sa stanjem na dan 31.12.2004. godine. Državni poverioci su u obavezi da izvrše otpust duga u procesu privatizacije navednih privrednih društava, a naplata ovih potraživanja vrši se iz prihoda od privatizacije realizacijom Ugovora o namirenju.

Status državnog poverioca ima i Agencija za osiguranje depozita, kada u ime i za račun Republike Srbije, upravlja njenim potraživanjima po osnovu preuzetih obaveza.

Krajem decembra 2005. godine Vlada Republike Srbije je donela Zaključak kojim se prihvata Informacija o potraživanjima Republike Srbije od dužnika koja su u nadležnosti Agencije za osiguranje depozita, sa predlogom načina regulisanja odnosa.

S obzirom na to da je postupanje Agencije (u ime i za račun Republike Srbije) u procesima naplate potraživanja od dužnika u restrukturiranju, privatizaciji ili stečaju regulisano zakonskim odredbama, ovim Zaključkom je regulisan odnos Agencije prema: a) javnim preduzećima i b) preduzećima privatizovanim po ranijim propisima. Zaključkom je data mogućnost da se naplata potraživanja Republike Srbije od preduzeća koja su od interesa za Republiku Srbiju može vršiti i konverzijom ukupnog potraživanja u kapital tih dužnika, s tim što će Vlada donositi pojedinačne odluke o konverziji. Agencija za osiguranje depozita je navedenim Zaključkom ovlašćena da u ime i za račun Republike Srbije reguliše ova potraživanja od javnih preduzeća i preduzeća privatizovanih po ranije važećim propisima o privatizaciji.

Zaključkom Vlade 01.07.2004. godine, Agencija je ovlašćena da u ime i za račun Republike Srbije, izvrši kupovinu u potpunosti rezervisanih potraživanja od banaka kod kojih je pokrenut postupak prodaje akcija u državnom vlasništvu i da preduzme sve potrebne radnje za naplatu istih (corve-out).

U 2009.godini nije bilo zainteresovanih investitora za kupovinu kapitala subjekata privatizacije – velikih sistema, koji imaju specifičan proizvodni program, kao i nasleđene sistemske probleme u poslovanju, gubitkom tržišta postali su nelikvidni i prezaduženi. Republika Srbija je potraživanja od tih preduzeća regulisala konverzijom u kapital.