O nama
Organi Agencije

Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita propisano je da su organi Agencije Upravni odbor i direktor Agencije, odnosno Odbor direktora. Upravni odbor Agencije ima pet članova, od kojih su tri nezavisna člana. Jednog člana, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, imenuje i razrešava Vlada. Jednog člana imenuje i razrešava Narodna banka Srbije. Nezavisne članove Upravnog odbora imenuje Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, uz prethodno pribavljenu saglasnost Narodne banke Srbije. Upravni odbor većinom glasova ukupnog broja članova bira za predsednika jednog od nezavisnih članova. Upravni odbor Agencije čine:

  • dr Miloš Janković, doktor ekonomskih nauka, nezavisan član, imenovan Rešenjem Vlade 24 br. 119-3751/2018 do 11.5.2019. godine;
  • Milan Đukić, dipl. pravnik, advokat, nezavisan član, imenovan Rešenjem Vlade 24 br. 119-3751/2018 do 11.5.2019. godine;
  • Radomir Kostadinović, diplomirani ekonomista, nezavisan član, imenovan Rešenjem Vlade 24 br. 119-4451/2018 od 17.5.2017. godine, na period do 11.5.2022. godine;
  • Darko Stamenković, imenovan Rešenjem guvernera Narodne banke Srbije G.br.2252 do 11.5.2019. godine;
  • Dr Zoran Škobić, direktor Sektora edukacije i međunarodne saradnje u Savezu računovođa i revizora Srbije, imenovan Rešenjem Vlade 24 br. 119-3759/2018 do 11.5.2019. godine.

Za predsednika Upravnog odbora izabran je dr Miloš Janković.

Statutom Agencije propisano je da Odbor direktora Agencije čine tri direktora. Odbor direktora Agencije čine:

  • Vladimir Šarić, predsednik
  • Nebojša Anđelković, član
  • Miloš Lazarević, v.d. člana.