O nama

Agencija za osiguranje depozita osnovana je Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.7.2005. godine i određena za univerzalnog pravnog sukcesora prethodne Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Poslovi koje Agencija za osiguranje depozita obavlja na osnovu zakona su:

  • obavezno osiguranje depozita i isplata osiguranih iznosa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita;
  • upravljanje imovinom prenetom u postupku restrukturiranja banaka i drugi poslovi u vezi s postupkom restrukturiranja banaka, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke;
  • funkcija stečajnog ili likvidacionog upravnika u bankama, društvima za osiguranje i davaocima lizinga, u skladu sa zakonom kojim se uređuju stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje i zakonom kojim se uređuje finansijski lizing;
  • organizovanje Fonda za zaštitu investitora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;
  • realizacija postupaka prodaje akcija banaka, čiji je akcionar Republika Srbija, započetih do 12.2.2015. godine, u skladu sa zakonom i instrukcijama ministarstva nadležnog za poslove finansija;
  • realizacija postupaka prodaje društvenog kapitala u društvima za osiguranje, u skladu sa zakonom kojim se reguliše osiguranje;
  • realizacija postupaka naplate potraživanja preuzetih u ime i za račun Republike Srbije, uključujući i Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu, započetih do 12.2.2015. godine.

Sedište Agencije je u Beogradu, u ulici Knez Mihailova 2. Telefon: 011 2075 100.