Osiguranje depozita / Pravni okvir
Odluka

Odluka o utvrđivanju sadržine obrasca izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji o visini depozita velikih pravnih lica
"Sl. glasnik RS", br. 84/2011

O D L U K A

O UTVRĐIVANJU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI O VISINI DEPOZITA VELIKIH PRAVNIH LICA

 1. Utvrđuje se sadržina obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji o stanju depozita velikih pravnih lica - obrazac AGOD 01 (u daljem tekstu: Izveštaj), koji se nalazi u Prilogu 1. i čini sastavni deo ove odluke.
 2. Izveštaj iz tačke 1. predstavlja mesečni izveštaj koji banke dostavljaju Agenciji najkasnije do 14-tog u narednom mesecu za prethodni mesec. Ukoliko 14-ti u mesecu pada na dan praznika, u subotu ili u nedelju, rok za dostavljanje izveštaja se pomera na prvi naredni radni dan. Izuzetno, krajnji rok za dostavljanje Izveštaja za novembar 2011. godine je 20. decembar 2011. godine.
 3. Banke su dužne da sastavljaju Izveštaj saglasno ovoj odluci i dostavljaju ga Agenciji počev od Izveštaja za novembar 2011. godine.
 4. Banke popunjavaju obrazac Izveštaja prema "Uputstvu za popunu obrasca Izveštaja o visini depozita velikih pravnih lica (obrazac AGOD 01) koji banke dostavljaju Agenciji", koji se nalazi u Prilogu 2. Odluke i čini njen sastavni deo.
 5. Banka je dužna da na poziv Agencije, na način i u rokovima koje utvrdi Agencija, dostavi i druge podatke koji su Agenciji potrebni za obavljanje njenih zakonom utvrđenih poslova.
 6. Ovlašćuje se direktor Agencije da može izvršiti neophodne korekcije Izveštaja iz Priloga 1. i "Uputstva za popunu obrasca Izveštaja" iz Priloga 2, u cilju njihovog usaglašavanja sa propisima. Korigovani Izveštaj iz Priloga 1. i "Uputstvo za popunu obrasca Izveštaja" iz Priloga 2. objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i dostavljaju svim bankama u roku od tri dana od dana izvršene korekcije.
 7. Agencija će ovu odluku u roku od tri dana od dana donošenja dostaviti Narodnoj banci Srbije i svim bankama u Republici Srbiji.
 8. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 9. Odluka se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Prilog 1.

IZVEŠTAJ O VISINI DEPOZITA VELIKIH PRAVNIH LICA

ZA MESEC __________ 20__. godine - OBRAZAC AGOD 01
A G O D 01 XX - prema šifarniku potkategorija velikih pravnih lica*

Prilog 2.

UPUTSTVO ZA POPUNU OBRASCA IZVEŠTAJA O VISINI DEPOZITA VELIKIH PRAVNIH LICA (OBRAZAC AGOD 01) KOJI BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI

A) OPŠTI DEO

 1. Obrazac AGOD 01 je po formi i po sadržini jedinstven za sve banke koje posluju na teritoriji Republike Srbije i kojima je dozvolu za rad izdala Narodna banka Srbije. Napisan je na srpskom jeziku. U zaglavlju sadrži pun naziv banke i adresu sedišta banke.
 2. Obrazac AGOD 01 sastoji se iz 9 posebnih delova:
  • Pod r.br. 1) Izveštaj o visini depozita banaka i drugih finansijskih organizacija za mesec __________ 20__ godine - Obrazac AGOD 01 BA, dalje: Obrazac AGOD 01 BA;
  • Pod r. br. 2) Izveštaj o visini depozita društava za osiguranje za mesec __________ 20__ godine - Obrazac AGOD 01 OS, dalje: Obrazac AGOD 01 OS;
  • Pod r. br. 3) Izveštaj o visini depozita davalaca finansijskog lizinga za mesec __________ 20__ godine - Obrazac AGOD 01 LZ, dalje: Obrazac AGOD 01 LZ;
  • Pod r. br. 4) Izveštaj o visini depozita dobrovoljnih penzijskih fondova za mesec __________ 20__ godine - Obrazac AGOD 01 DP, dalje: Obrazac AGOD 01 DP;
  • Pod r. br. 5) Izveštaj o visini depozita društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima za mesec __________ 20__ godine - Obrazac AGOD 01 UF, dalje: Obrazac AGOD 01 UF;
  • Pod r. br. 6) Izveštaj o visini depozita investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima za mesec __________ 20__ godine - Obrazac AGOD 01 IF, dalje: Obrazac AGOD 01 IF;
  • Pod r. br. 7) Izveštaj o visini depozita berze i brokersko - dilerskih društava za mesec __________ 20__ godine - Obrazac AGOD 01 BD, dalje: Obrazac AGOD 01 BD;
  • Pod r. br. 8) Izveštaj o visini depozita ostalih velikih pravnih lica za mesec __________ 20__ godine - Obrazac AGOD 01 OL, dalje: Obrazac AGOD 01 OL;
  • Pod r. br. 9) Izveštaj o visini depozita velikih pravnih lica (ukupno) za mesec __________ 20__ godine - Obrazac AGOD 01 VL, dalje: Obrazac AGOD 01 VL.
 3. U obrazac AGOD 01 se unose stanja na poslednji kalendarski dan u mesecu za koji se Izveštaj sastavlja i dostavlja Agenciji, a utvrđuju se na bazi knjigovodstvenih stanja datih u mesečnom izveštaju saglasno važećem aktu Narodne banke Srbije kojim se propisuje obaveza banaka o načinu prikupljanja, obrade i dostavljanja podataka o stanju i strukturi plasmana, potraživanja i obaveza banaka (sada obrazac USSPO).

  Pod visinom depozita u smislu stava 1. ove tačke podrazumeva se iznos depozita uvećan za iznos pripadajuće obračunate kamate koja predstavlja obavezu banke za isplatu deponentu u skladu sa ugovorenim uslovima.

 4. Popuna obrazaca iz tačke 2. od r. br. 1 do p. br. 8 vrši se na identičan način, s tim što se u svaki od njih unose podaci za kategoriju deponenata na koje se odnose, odnosno:
  • u Obrazac 01 BA - podaci o depozitima deponenata banaka i drugih finansijskih organizacija,
  • u obrazac AGOD 01 OS - podaci o depozitima deponenata koji su društva za osiguranje,
  • u obrazac AGOD 01 LZ - podaci o depozitima deponenata koji su davaoci finansijskog lizinga, u obrazac AGOD 01 DP - podaci o depozitima deponenata koji su dobrovoljni penzijski fondovi,
  • u obrazac AGOD 01 UF - podaci o depozitima deponenata koji su društva za upravljanje penzijskim fondovima,
  • u obrazac AGOD 01 IF - podaci o depozitima deponenata koji su investicioni fondovi i društva za upravljanje investicionim fondovima,
  • u obrazac AGOD 01 BD - podaci o depozitima deponenata koji su berze i brokersko - dilerska društva,
  • u obrazac AGOD 01 OL - podaci o depozitima deponenata koji, prema odredbama zakona kojim se uređuje računovodstvo i revizija, predstavljaju veliko pravno lice, a koji ne pripadaju prethodno navedenim kategorijama deponenata,
  • u obrazac AGOD 01 VL - zbirni podaci za depozite deponenata koji spadaju u velika pravna lica (odnosno zbirni podaci iz AGOD 01 BA, AGOD 01 OS, AGOD 01 LZ, AGOD 01 DP, AGOD 01 UF, AGOD 01 IF, AGOD 01 BD i AGOD 01 OL).
 5. Pod deponentima iz tačke 4. ovog uputstva podrazumevaju se depoziti rezidenata.
 6. Depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona o osiguranju depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10), u daljem tekstu: Zakon, isključili iz osiguranja depozita su depoziti:
  1. lica povezanih s bankom, u smislu zakona kojim se uređuju banke;
  2. koji glase na šifru ili na donosioca;
  3. nastali kao posledica pranja novca ili finansiranja terorizma, što je utvrđeno na zakonom propisani način.
 7. Uputstvo za popunu obrasca AGOD 01 daje se na primeru Obrasca AGOD 01 OL u delu B) OBRAZAC AGOD 01 OL (za deponente: ostala velika pravna lica).

  Izveštaj se dostavlja Agenciji u elektronskoj formi preko zaštićene mreže Cisco Access Control Server 4.2 for Windows, a prema definisanim parametrima komunikacije uz korišćenje posebne lozinke za komunikaciju između banke i računskog centra Agencije.

B) OBRAZAC AGOD 01 OL

 1. Obrazac AGOD 01 OL se sastoji od 4 grupe podataka o depozitima:
  • u delu I Podaci o visini depozita - Ostala velika pravna lica (redovi 1., 2., 2.1.-2.3.) daju se podaci o depozitima i deponentima koji, saglasno odredbama zakona kojim se uređuju računovodstvo i revizija, predstavljaju velika pravna lica, koji nisu svrstani u kategorije deponenta navedene od r. br. 1) do r. br. 8) u okviru tačke 2. ovog Uputstva.
  • u delu II Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona smatrali osiguranim, po valutama (3, 3.1-3.13.) daju se podaci o visini depozita (ukupan iznos depozita i broj deponenata za određenu vrstu valute);
  • u delu III Ročna struktura depozita (4.,4.1.-4.2., 5., 5.1.-5.4., 6., 6.1.-6.4.,7.,) unose se podaci o stanju depozita ostalih velikih pravnih lica prema inicijalnoj ročnosti;
  • u delu IV Rang depozita (8.1., 8.2., 9.1., 9.2., 10.1., 10.2., 11.) unose se podaci o osiguranom iznosu depozita po deponentu ostalom velikom pravnom licu u banci do 50.000 EUR, između 50.000,00 i 100.000,00 EUR i preko 100.000,00 EUR.
 2. U red pod 1. unose se podaci o iznosu i broju ukupnih depozita i broju deponenata za ostala velika pravna lica. Iznos ukupnih depozita se iskazuje u dinarima.
 3. U red pod 2. unose se podaci (iznos u dinarima i broj depozita i deponenata) o ukupnim depozitima ostalih velikih pravnih lica koji bi se po kriterijumima iz Zakona isključili iz sistema osiguranja.
 4. Zbirni podatak pod 2. se dalje raščlanjuje u redovima 2.1 .- 2.3. tako što se daju podaci za svaku kategoriju depozita koji bi se po kriterijumima iz Zakona isključili iz sistema osiguranja depozita. Zbir iznosa navedenih u redovima 2.1.-2.3. odgovara podacima pod 2.
 5. U red pod 3. unose se podaci o ukupnim depozitima ostalih velikih pravnih lica koji bi se po kriterijumima iz Zakona smatrali osiguranim (iznos u dinarima i broj depozita i deponenata), a koji predstavljaju razliku podataka pod 1. i 2. (1.-2.).
 6. U redove 3.1. - 3.13. (deo II Ukupni depoziti koji bi se po kriterijumima iz Zakona smatrali osiguranim, po valutama) unose se sledeći podaci:
  • u red pod 3.1.: podatak o ukupnim depozitima ostalih velikih pravnih lica položenim u dinarima, kao i broj depozita i deponenata na koje se odnose;
  • u red pod 3.2.: podatak o ukupnim depozitima ostalih velikih pravnih lica u evrima (EUR), kao i broj depozita i deponenata na koje se odnose;
  • u red pod 3.3.: podatak o ukupnim depozitima ostalih velikih pravnih lica položenim u američkim dolarima (USD), kao i broj depozita i deponenata na koje se odnose;
  • u red pod 3.4.: podatak o ukupnim depozitima ostalih velikih pravnih lica položenim u britanskim funtama (GBP), kao i broj depozita i deponenata na koje se odnose;
  • u red pod 3.5.: podatak o ukupnim depozitima ostalih velikih pravnih lica položenim u švajcarskim francima (CHF), kao i broj depozita i deponenata na koje se odnose;
  • u red pod 3.6., 3.7. i dalje do 3.12.: podatak o ukupnim depozitima ostalih velikih pravnih lica položenim u drugim valutama (austaralijskim dolarima, kanadskim dolarima, danskim krunama, japanskim jenima, kuvajtskim dinarima, norveškim krunama i švedskim krunama) a za svaku valutu posebno (broj redova zavisi od broja vrsta valuta u kojima su položeni depoziti), kao i broj depozita i deponenata na koje se odnose. Banka će iskazati one vrste valuta u kojima ima položene depozite ostalih velikih pravnih lica.
  • u red pod 3.13.: podatak o ukupnim depozitima ostalih pravnih lica u ostalim valutama iskazanim u evrima.
 7. U redove pod 4., 4.1.-4.2., 5.,5.1.-5.4., 6.,6.1.- 6.4. (III Ročna struktura depozita) unose se podaci o iznosu u dinarima, broju depozita i broju deponenata:
  • u red pod 4. za ukupan iznos depozita po viđenju ostalih velikih pravnih lica kao zbir narednih redova 4.1. i 4.2.;
  • u red pod 4.1. za stanja računa dinarskih depozita po viđenju ostalih velikih pravnih lica;
  • u red pod 4.2. za stanja računa deviznih depozita po viđenju ostalih velikih pravnih lica;
  • u red pod 5. za ukupan iznos kratkoročnih depozita ostalih velikih pravnih lica kao zbir narednih redova 5.1., 5.2., 5.3, i 5.4;
  • u red pod 5.1. za stanja računa kratkoročnih dinarskih depozita ostalih velikih pravnih lica do 3 meseca;
  • u red pod 5.2. za stanja računa kratkoročnih dinarskih depozita ostalih velikih pravnih lica od 3 meseca do godinu dana;
  • u red pod 5.4. za stanja računa kratkoročnih deviznih depozita ostalih velikih pravnih lica do 3 meseca;
  • u red pod 5.4. za stanja računa kratkoročnih dinarskih depozita ostalih velikih pravnih lica od 3 meseca do godinu dana;
  • u red pod 6. za ukupan iznos dugoročnih depozita ostalih velikih pravnih lica kao zbir narednih redova 6.1., 6.2., 6.3 i 6.4.
  • u red pod 6.1. za stanja računa dugoročnih dinarskih depozita ostalih velikih pravnih lica bez depozita položenih kao uslov za dobijanje kredita;
  • u red pod 6.2. za stanja računa dugoročnih dinarskih depozita ostalih velikih pravnih lica položenih kao uslov za dobijanje kredita;
  • u red pod 6.3. za stanja računa dugoročnih deviznih depozita ostalih velikih pravnih lica bez depozita položenih kao uslov za dobijanje kredita;
  • u red pod 6.4. za stanja računa dugoročnih deviznih depozita velikih pravnih lica položenih kao uslov za dobijanje kredita;
 8. Podaci uneti red pod 7. (III Ročna struktura depozita) predstavljaju zbir podataka datih pod 4., 5. i 6., a jednaki su podacima datim pod 1.
 9. U redove 8.1., 8.2., 9.1, 9.2., 10.1., 10.2. i 11. (IV Rang depozita) unose se podaci iskazani u dinarima, kao i podaci o broju depozita i o broju deponenata, a u svemu na način koji važi za izradu Izveštaja AGOD 02, prema sledećem:
  • u red pod 8.1. iznos depozita koji bi odgovarao osiguranom iznosu depozita neto po deponentu ostalom velikom pravnom licu do 50.000,00 EUR a koji bi se isplaćivao u dinarima;
  • u red pod 8.2. iznos depozita koji bi odgovarao osiguranom iznosu depozita neto po deponentu ostalom velikom pravnom licu do 50.000,00 EUR a koji bi se isplaćivao u evrima;
  • u red pod 9.1. iznos depozita koji bi odgovarao uvećanju osiguranog iznosa depozita neto po deponentu ostalom velikom pravnom licu od 50.000,00 EUR do 100.000,00 EUR a koji bi se isplaćivao u dinarima;
  • u red pod 9.2. iznos depozita koji bi odgovarao uvećanju osiguranog iznosa depozita neto po deponentu ostalom velikom pravnom licu od 50.000,00 EUR do 100.000,00 EUR a koji bi se isplaćivao u evrima;
  • u red pod 10.1. iznos depozita koji bi odgovarao uvećanju osiguranog iznosa depozita neto po deponentu ostalom velikom pravnom licu preko 100.000,00 EUR a koji bi se isplaćivao u dinarima;
  • u red pod 10.2. iznos depozita koji bi odgovarao uvećanju osiguranog iznosa depozita neto po deponentu ostalom velikom pravnom licu preko 100.000,00 EUR a koji bi se isplaćivao u evrima;

C) FORMA SLOGA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA ELEKTRONSKIM PUTEM

 1. Fajlovi za dostavljanje izveštaja Agenciji formiraju se prema sledećem: a) Naziv fajla za slanje je u sledećem formatu: Matični broj banke: A8, Šifra izveštaja: A6, Datum za koji se izveštaj dostavlja: ddmmyyyy Redni broj slanja istog dana: _99 Primer naziva fajla: 45612378AGOD0515122008_01.txt b) AGODxx opšta forma: