Osiguranje depozita
Međunarodna saradnja

U cilju razmene iskustava, znanja i dostignuća  sa zemljama regije, Evrope i sveta Agencija za osiguranje depozita  je postala član  EFDI - Evropskog foruma za osiguranje depozita i IADI - Međunarodne asocijacije institucija za osiguranje depozita. Agencija aktivno učestvuje u međunarodnim organizacijama i povezana je s predstavnicima institucija drugih zemalja.

EFDI – Evropski forum za osiguranje depozita

Agencija za osiguranje depozita je od novembra 2004. godine član Evropskog foruma za osiguranje depozita – EFDI i aktivno doprinosi radu te organizacije kroz učestvovanje na godišnjoj skupštini, konferencijama i seminarima koje organizuje, kao i kroz razmenu mišljenja i iskustava s ostalim članicama

EFDI je osnovan 11. oktobra 2002. godine u Beču sa ciljem da doprinese stabilnosti finansijskih sistema promovišući evropsku saradnju na polju osiguranja depozita. Zemlje osnivači EFDI su: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Slovačka, Španija, Švedska i Velika Britanija.

Trenutno Forum ima 66 članova iz 44 evropske zemalje, a članstvo za EFDI je otvoreno za sve organizacije za osiguranje depozita, zaštitu deponenata ili fondove za osiguranje depozita ili bilo koje organizacije koja je pod Direktivom EU.

Cilj EFDI je da doprinese stabilnosti finansijskih sistema, kroz promociju evropske saradnje u oblasti osiguranja depozita, kao i da omogući i olakša razmenu iskustava i informacija o pitanjima od zajedničkog interesa i značaja, kako za svoje članice tako i za zemlje koje nisu članice EFDI, treća lica i javnost.

IADI - Međunarodna asocijacija institucija za osiguranje depozita 

Agencija za osiguranje depozita je od marta 2011. godine član Međunarodne asocijacije institucija za osiguranje depozita – IADI.

IADI je osnovana 6.Maja 2002. godine u Bazelu sa ciljem da poboljša sisteme osiguranja depozita kroz uvođenje smernica i međunarodnu saradnju. Članice IADI kroz svoja istraživanja i razmenu znanja stvaraju korisne smernice za one zemlje koje žele da uvedu i/ili unaprede sistem osiguranja depozita.Međunarodna asocijacija institucija za osiguranje depozita trenutno okuplja 77 instituciju za osiguranje depozita iz 80 zemalja sveta a članovu su i predstavnici Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske komisije.

Prioriteti IADI :

 • Jačanje razumevanja zajedničkih interesa i pitanja koji se odnose na osiguranje depozita;
 • Doprinos efektivnosti sistema osiguranja depozita, vodeći računa o specifičnim okolnostima u svakoj zemlji;
 • Obezbeđenje razmene iskustava i informacija o osiguranju depozita kroz obuku, razvoj i edukativne programe, kao i savjetodavna podrška uspostavljanju i razvijanju efikasnog sistema osiguranja depozita;
 • Istraživanja pitanja koji se odnose na osiguranje depozita.

Pravni okvir kojim se reguliše struktura i funkcionisanje sistema za osiguranje depozita u Evropskoj Uniji sadržan je u Direktivi 2014/49/EU Evropskog parlamenta i Saveta o sistemima za osiguranje depozita od 16.04.2014. godine i predstavlja referencu sagledavanja usklađenosti  sistema za osiguranje depozita u Srbiji. U cilju postepenog usaglašavanja sa pravnim okvirom Evropske Unije i načelima sadržanim u direktivi 2015. godine je usvojen novi Zakon o osiguranju depozita („Sl. glasnik RS“, br 14/2015).

Direktiva  2014/49/EU  je instrument za stvaranje  i jačanje tržišta u oblasti finansijskih  institucija, uz unapređenje stabilnosti bankarskog sistema i  oblasti zaštite deponenata.

Direktiva  2014/49/EU  o sistemima za osiguranje depozita podrazumeva :

 • Postojanje sistema za osiguranje depozita budući da svaka zemlja članica EU mora osigurati postojanje sistema osiguranja depozita.
 • Usaglašen nivo  zaštite koji podrazumeva da je osigurani iznos  u svim članicama Evropske Unije 100.000 EUR po deponentu po banci .
 • Brži  pristup do osiguranog iznosa budući da će se rok  za početak isplate osiguranih iznosa postepeno smanjivati sa sadašnjih 20 radnih dana na 7 radnih dana u tri faze:
 • - 15 radnih dana – od 2019. godine
  - 10 radnih dana – od 2021. godine
  - 7 radnih dana – od 2024. godine
 • Ciljani iznos sredstava u Fondu je  utvrđen je na nivou od 0,8% osiguranih depozita i  potrebno je da raspoloživa finansijska sredstva svih sistema osiguranja depozita dostignu  ciljani  nivo do 3. jula 2024. godine.
 • Premije prilagođene riziku odnosno uvođenje modela obračuna i naplate premije koji se zasniva na merenju rizika poslovanja individualne banke.
 • Uključivanje u sistem osiguranja depozita  privrednih subjekata koji imaju status velikih pravnih lica (osim finansijskih isntitucija, osiguravajućih društava, penzionih fondova i državnih organa i institucija, kao i organa lokalne uprave).
 • Bolja informisanost za deponente podrazumeva da deponenti dobijaju  najvažnije informacije o zaštiti depozita od strane sistema za osiguranje depozita prilikom deponovanja sredstava u banku.