Osiguranje depozita
Za deponente

U cilju boljeg razumevanja Sistema osiguranja depozita, i šta konkretno on znači za Vas, prvo ćemo objasniti neke osnovne pojmove:

  • Depozit predstavlja novčano potraživanje od banke za uložena novčana sredstva (dinarska ili devizna) na računima kod banaka. Ulagač novčanih sredstava naziva se deponent, a finansijska organizacija kod koje se sredstva ulažu depozitar.
  • Deponent je lice koje neku pokretnu stvar (u našem slučaju-novac) predaje na čuvanje depozitaru ili ostavoprimcu (banci).Odnosi izmedju deponenta i depozitara regulišu se posebnim ugovorom o ostavi, tj. deponovanju.
  • Osigurani iznos predstavlja iznos osiguranog depozita do 50.000 evra po deponentu u banci, i to po osnovu sledećih depozita:
    1. osiguranih dinarskih depozita - u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji važi na dan pokretanja postupka stečaja, odnosno likvidacije nad bankom,
    2. osiguranih deviznih depozita položenih u evrima,
    3. osiguranih deviznih depozita položenih u ostalim valutama (različitim od evra) - preračunatih u evre, po kursu evra prema svakoj pojedinačnoj valuti u kojoj su ti depoziti položeni, izračunatom na osnovu zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru i zvaničnog srednjeg kursa dinara prema toj valuti, koji važe na dan pokretanja postupka stečaja, odnosno likvidacije nad bankom;

Visina osiguranog iznosa se utvrđuje na osnovu salda (stanja) svih depozita tog deponenta u banci na dan pokretanja postupka stečaja, odnosno likvidacije nad bankom, uključujući i pripadajuću ugovorenu kamatu obračunatu do tog dana.

Sistem osiguranja depozita obezbeđuje garanciju da će svaki deponent dobiti obeštećenje za svoja ukupna dinarska i/ili devizna novčana potraživanja, po osnovu štednje, tekućeg računa i drugih bankarskih računa, u svakoj banci, do osiguranog iznosa od 50.000 evra bez obzira na broj računa koje pojedinačni deponent ima u konkretnoj banci.

Vaše dinarske depozite Agencija isplaćuje do osiguranog iznosa u dinarima, a devizne depozite u evrima (po kursu evra prema određenoj valuti izračunatom na osnovu srednjeg zvaničnog kursa dinara prema evru i srednjeg zvaničnog kursa dinara prema toj valuti koji važi na dan donošenja rešenja nadležnog suda o pokretanju stečajnog odnosno likvidacionog postupka).

Ako deponent ima depozite i u dinarima i u devizama, Agencija isplaćuje osigurani iznos proporcionalno prema valutnoj strukturi ukupnih depozita deponenta u banci u dinarima i u evrima.

U slučaju kada je Vaše ukupno potraživanje veće od osiguranog iznosa, razlika (ukupno potraživanje umanjeno za osigurani iznos) se nadoknađuje u stečajnom, odnosno likvidacionom postupku.