Prodaja kapitala
Banke sa državnim kapitalom

Na dan 31.12.2013. godine Republika Srbija ima učešće (većinsko, kao najveći akcionar ili manjinsko) u pet (5) banaka. Učešće Republike Srbije i pravnih lica u stečaju i likvidaciji pod upravom Agencije, prikazano je u sledećoj tabeli:

Naziv banke Učešće RS (%) Učešće lica u stečaju
(%)
Ukupno učešće (%)
Banke u kojima je država većinski akcionar Banka
Poštanska štedionica a.d. Beograd *
100,00% 100,00%
Srpska banka a.d. Beograd 99,06% 99,06%
Banke u kojima je država zajedno sa EBRD i IFC većinski akcionar Komercijalna banka a.d. Beograd 42,60% 6,11% 48,71%
Čačanska banka a.d. Čačak 28,49% 3,27% 31,76%
Banke u kojima je Republika Srbija manjinski akcionar JUBMES banka a.d. Beograd 20,08% 8,03% 28,11%

* učešće Republike Srbije iznosi 47,85%, dok učešće JP PTT saobraćaja «Srbija», Fonda za PIO i Fonda za razvoj Republike Srbije iznosi 52,15%, što je ukupno 100%