Prodaja kapitala
Društva za osiguranje sa društvenim kapitalom

Na tržištu osiguranja u Republici Srbiji na dan 31. decembar 2014. godine posluju sledeća društva za osiguranje sa društvenim odnosno državnim kapitalom:

Društvo za osiguranje Društveni kapital (%) Državni kapital (%)
Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd 51,8577 45,2982
Dunav RE a.d.o. 4,6033
Triglav osiguranje a.d.o. Beograd 0,1891