Prodaja kapitala
Okončani postupci prodaje kapitala društava za osiguranje sa društvenim kapitalom

Društvo za osiguranje i reosiguranje DDOR Novi Sad, Novi Sad (DDOR)

  • Predmet prodaje 83,32% akcionarskog kapitala DDOR
  • Prvorangirani ponuđač:Fondiaria SAIS.p.A
  • Dana 30. novembra 2007. godine, potpisan je Ugovor o prodaji i kupovini akcija DDOR Novi Sad a.d.o. između Agencije za osiguranje depozita, koja je zastupala prodavce (društveni kapital, Fond za razvoj Republike Srbije, i privatne akcionare - Beopublikum a.d. Beograd, M&A Publikum d.o.o. Beograd, Maksima Holding d.d. Ljubljana i Mandat d.o.o. Beograd), i Fondiaria SAI S.p.A, kao kupca.
  • Kupoprodajna cena je iznosila 220 miliona EUR
  • Prilikom izvršenja transakcije, dana 31. januara 2008. godine, prodavcima je isplaćeno 80% kupoprodajne cene, a ostatak je isplaćen 1. juna 2009. godine, a u skladu sa potpisanim Ugovorom.
  • Potpisan je i Ugovor o prodaji i kupovini pridruženih akcija DDOR Novi Sad a.d.o, između istih strana potpisnica, s tim da su predmet ove prodaje bile akcije manjinskih akcionara koji su svoje akcije pridružili većinskom paketu akcija, i ovlastili Agenciju da ih zastupa u pomenutom postupku.
  • ·Finansijski savetnik: BNPParibas.