Prodaja kapitala

Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita , koji se primenjuje od 1.4.2015. godine, deo poslova iz nadležnosti Agencije koji se odnosi na upravljanje bankama čiji je akcionar Republika Srbija, prodaju akcija banaka u vlasništvu Republike Srbije, kao i prodaju državnog kapitala u društvima za osiguranje prenet je na ministarstvo nadležno za poslove finansija.

U skladu sa članom 27. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, Agencija nastavlja da obavlja sledeće aktivnosti do njihovog preuzimanja od strane Ministarstva finansija:
- realizaciju postupaka prodaje akcija banaka čiji je akcionar Republika Srbija, započetih do 12.2.2015. godine, u skladu sa zakonom i instrukcijama ministarstva nadležnog za poslove finansija, uz naknadu u iznosu do 0,1% postignute prodajne cene akcija, o čemu odluku donosi Vlada;
- realizaciju postupaka prodaje društvenog kapitala u društvima za osiguranje u skladu sa zakonom kojim se reguliše osiguranje.

Imajući u vidu da je u maju 2017. godine stupila na snagu Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije, te da je prestala da važi Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, Ministarstvo finansija preuzelo je od Agencije nadležnost za organizaciju i sprovođenje postupaka prodaje akcija banaka u vlasništvu Republike Srbije.

Poslovanje i postupak privatizacije društava za osiguranje uređeni su Zakonom o osiguranju. Uredbom o postupku prodaje kapitala društava za osiguranje javnim tenderom utvrđeni su nosioci aktivnosti i rokovi u postupku sprovođenja tendera.

Odredbama Zakona o osiguranju utvrđeno je da Ministarstvo finansija pokreće postupak privatizacije društava za osiguranje koja posluju društvenim i državnim kapitalom i vrši nadzor nad sprovođenjem tog postupka, a Agencija za osiguranje depozita organizuje i sprovodi postupak privatizacije društvenog kapitala u društvima za osiguranje.

Takođe, Zakonom o osiguranju utvrđeno je da se na postupak privatizacije kapitala u društvima za osiguranje, ako tim zakonom nije drugačije određeno, primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje privatizacija društvenog i državnog kapitala u preduzećima i drugim pravnim licima.