Prodaja kapitala

Članom 27. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS“, broj 14/15) propisano je da Agencija obavlja poslove realizacije postupaka prodaje akcija banaka, čiji je akcionar Republika Srbija, koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa zakonom i instrukcijama ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Ove nadležnosti su preciznije uređene Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava, kao i Uredbom o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita.

Poslovanje i postupak privatizacije društava za osiguranje uređen je Zakonom o osiguranju i Uredbom o postupku prodaje kapitala društava za osiguranje javnim tenderom su utvrđeni nosioci aktivnosti i rokovi u postupku sprovođenja tendera.

Odredbama ovog zakona utvrđeno je da Ministarstvo finansija pokreće postupak privatizacije društava za osiguranje koja posluju društvenim i državnim kapitalom i vrši nadzor nad sprovođenjem tog postupka, a Agencija za osiguranje depozita organizuje i sprovodi postupak privatizacije društvenog kapitala u društvima za osiguranje.

Takođe, Zakonom o osiguranju utvrđeno je da se na postupak privatizacije kapitala u društvima za osiguranje, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje privatizacija društvenog i državnog kapitala u preduzećima i drugim pravnim licima.