Stečaj i likvidacija
Stečajni i likvidacioni postupci u toku

Banke

 1. Beogradska banka a.d. Beograd, u stečaju
 2. Investbanka a.d. Beograd, u stečaju
 3. Jugobanka a.d. Beograd, ustečaju
 4. Beobanka a.d. Beograd, u stečaju
 5. JIK banka a.d. Beograd, u stečaju
 6. Astra banka a.d. Beograd, u stečaju
 7. Borska banka a.d. Bor, u stečaju
 8. Kreditno-eksportna banka a.d. Beograd, u likvidaciji
 9. Raj banka a.d. Beograd, u stečaju
 10. Medifarm banka a.d. Beograd, u stečaju
 11. Kosovska banka d.d.Beograd, u stečaju
 12. Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. pod administrativnim upravljanjem u stečaju
 13. Nova Agrobanka a.d.,Beograd, u stečaju
 14. MB „Union banka“a.d. Beograd, u stečaju
 15. Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad, u stečaju
 16. Privredna banka Beograd a.d. Beograd, u stečaju
 17. Univerzal banka a.d. Beograd, u stečaju
 18. Resavska banka DPRM a.d. Despotovac, u stečaju
 19. Loznička banka a.d. Loznica, u stečaju
 20. First Textil bank a.d. u stečaju
 21. International investment bank a.d. Beograd, u likvidaciji
 22. Izvozna banka a.d. Beograd, u likvidaciji
 23. Stankom banka a.d. Beograd, u stečaju
 24. MB Privredno kreditna banka a.d. Beogradu, u stečaju

Društva za osiguranje

 1. Balkan osiguranje a.d.o. Beograd, u stečaju
 2. Evropa osiguranje a.d.o. Beograd, u stečaju
 3. Morava osiguranje a.d.o. Beograd, u likvidaciji
 4. Sim osiguranje a.d.o. Beograd, u stečaju
 5. Takovo osiguranje a.d.o. Kragujevac, u likvidaciji

Ostale finansijske organizacije

 1. Železnička štedno kreditna zadruga -1891- a.d, Beograd, u likvidaciji

Banke

 1. Beogradska banka a.d. Beograd, u stečaju
  Adresa: Knez Mihailova 2
  Tel: 381 11 3281-792
  Poverenik Agencije: Snežana Bujas

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu IV St 16/2002 od 03.01.2002. godine , otvoren je postupak stečaja nad Beogradskom bankom a.d. Beograd

  Banka je u svom sistemu imala 22 poslovne banke u Srbiji i, kao Banka sa velikim ovlašćenjem, bila je nosilac obaveza prema inostranstvu za ceo poslovni sistem banaka. Banka je u svom sistemu imala i dve poslovne jedinice, na Kipru i u Njujorku, nad kojima je otvoren postupak likvidacije i koji se sprovode od strane njihovih organa uz primenu domicilnih propisa. Pored toga, Beogradska banka a.d. Beograd u stečaju ima i akcijski kapital kod mešovitih banaka u inostranstvu, od kojih su BFY Pariz i AY London banka, takođe u postupku likvidacije i pod administrativnom upravom, zbog čega je postupak stečaja Beogradske banke a.d. Beograd izuzetno kompleksan.

  U postupku stečaja nad Beogradskom bankom a.d. Beograd u stečaju podnete su 1.302 prijave potraživanja od strane stečajnih poverilaca. Od početka stečaja održano je pet ročišta za ispitivanje prijava potraživanja poverilaca na kojima je ispitano ukupno 1.258 prijava.

  Ukupno prijavljena potraživanja prema Beogradskoj banci a.d. Beograd u stečaju iznose 3,28 milijardi EUR.Na do sada održanim ročištima ukupno su utvrđena potraživanja u iznosu od 137,61 miliona EUR, što sa obračunatom kamatom na dan 31.12.2009. godine iznosi 195,52 miliona EUR.Osporena su potraživanja u iznosu od 25 milijardi EUR.

  Nakon održanog prvog ročišta za ispitivanje prijava u celosti su isplaćena potraživanja prvog isplatnog reda u iznosu od 2,28 miliona dinara.

  Potraživanja po tužbama za utvrđenje, koje su poverioci pokrenuli protiv Beogradske banke a.d. Beograd u stečaju iznose 145,11 miliona EUR, što sa obračunatom kamatom na dan 31.12.2009. godine iznosi 187,69 miliona EUR

  Stečajni upravnik se nije izjasnio za 43 prijave potraživanja poverilaca, koja se uglavnom odnose na potraživanja poverilaca proistekla iz poslovanja agencija Kipar i Njujork, što u ukupnom neto iznosu, bez obračunate kamate na dan 31.12.2009. godine, iznosi oko 600 miliona EUR. Prema preliminarnom izjašnjenju, od ovog iznosa mogla bi se priznati potraživanja u iznosu od oko 302 miliona EUR.

  U ukupnim potraživanjima poverilaca Beogradske banke a.d. Beograd, u stečaju, Narodna banka Srbije i Republika Srbijaučestvuju sa 51 %, zatim Banque Franco Yougoslave u likvidaciji sa 11% i Westacre Investments Inc, sa 9 % učešća u ukupnim potraživanjima

  Imajući u vidu da tokom narednog perioda može doći do regulisanja pojedinih obaveza Beogradske banke a.d. Beograd, u stečaju, kao i do okončanja postupaka po tužbama za utvrđenje i u zavisnosti od okončanja postupka likvidacije agencije Njujork, procenat učešća 10 najvećih poverilaca Beogradske banke a.d. Beograd u stečaju podložan je promenama.

  Od otvaranja postupka stečaja do 31.12.2009. godine Beogradska banka a.d. Beograd u stečaju ostvarila je priliv sredstava od dividende i prodaje učešća u kapitalu pravnih lica u ukupnom iznosu od 182,2 miliona dinara i 40,9 hiljada EUR.

  U postupku stečaja nad Beogradskom bankom od otvaranja stečaja prodata je nepokretna imovina ukupne površine 906,61 m2 u vrednosti od 53 miliona dinara.

  Na dan 31.12.2009. godine Beogradska banka a.d. Beograd u stečaju od nepokretne imovine poseduje poslovni prostor u objektu „Palata Albanija“ površine 3.752,36 m2 i u ul.Sremskoj br.5 površine 1.882,32m2.Sa navedenim datumom izdato je u zakup ukupno 2.249,54 m2.

  Od otvaranja postupka stečaja nad Beogradskom bankom a.d. Beograd pokrenuto je ukupno 337 sudskih sporova pred nadležnim sudovima, od kojih se 164 sudska spora odnose na sporove gde je Banka tužilac, a 173 spora gde je Banka tužena. U okviru sudskih sporova gde je Banka tužilac 26 sporova je pravosnažno okončano u korist Banke, dok su 3 spora okončana u korist tuženih. U toku 2009. godine, Beogradska banka u stečaju kao tužilac vodi 83 sudska spora, od kojih se 19 odnosi na sporove koje je Banka pokrenula po tužbi za utvrđenje, a 64 po drugim osnovama. Do 2009. godine podneto je ukupno 110 tužbi za utvrđenje. U okviru ovih sporova 50 je pravosnažno okončano u korist Banke, a 10 u korist tužioca, dok su 34 tužbe za utvrđenje povučene od strane tužioca. U toku su sudski postupci za 16 tužbi za utvrđenje. Potraživanja poverilaca po tužbama za utvrđenje iznose oko 145 miliona evra, što sa obračunatom kamatom na dan 31.12.2009 godine iznosi 188 miliona evra.

  Imajući u vidu gore navedeno, okončanje postupka stečaja Beogradske banke a.d. Beograd u stečaju, pre svega, zavisi od okončanja postupaka likvidacije koji se vode na Kipru i u SAD, likvidacije mešovitih banaka BFY i AY, okončanja postupaka stečaja banaka, dužnika Beogradske banke a.d. Beograd u stečaju, pre svega Beobanke i Investbanke, kao i od okončanja postupka privatizacije i stečaja pravnih lica-dužnika Banke.

 2. Investbanka a.d. Beograd u stečaju
  Adresa: Sremska3-5
  Tel: 381 11 3281-743
  Poverenik Agencije:Gordana Dinić

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu IV St 10/2002 od 03.01.2002. godine , otvoren je postupak stečaja nad Investbankom a.d. Beograd

  Od ukupno 5.321 podnete prijave potraživanja stečajni upravnik se do sada, na sedam održanih ročišta, izjasnio o opravdanosti po osnovu 5.273 podnete prijave potraživanja. Trgovinski sud u Beogradu van ročišta odlučio je o 36 prijava potraživanja. Na ovaj način odlučeno je po ukupno 5.309 prijava potraživanja.

  Za izjašnjenje je preostalo 11 prijava potraživanja poverilaca, od kojih su najznačajnije po obimu i iznosu prijava Fonda za razvoj Republike Srbije, Narodne banke Srbije, prijava Beogradske banke a.d. Beograd, u stečaju, koja se odnosi na agenciju Njujork i agenciju Kipar. Stečajni upravnik se van ročišta izjasnio o 36 prijava, a na ročištima i van ročišta doneta su rešenja o 31 izlučnoj prijavi Među najvećim poveriocima Investbanke a.d. Beograd, u stečaju su: Beogradska banka a.d. Beograd, u stečaju, koja učestvuje sa 76%, zatim Narodna banka Srbije sa 11% i Ministarstvo finansija sa 2 % u ukupnim potraživanjima.

  Na osnovu 17 donetih Rešenja o deobi stečajne mase, namireni su u 100% iznosu poverioci prvog isplatnog reda po osnovu platnog prometa građana i dinarske štednje građana kao i 100% glavnice utvrđenog potraživanja po osnovu stare devizne štednje, u ukupnoj visini od 58 miliona evra, sa izuzetkom obaveze prema štedišama sa teritorije Crne Gore. Za namirenje je preostala obračunata kamata u iznosu od 6,9 miliona evra.Do kraja 2010. godine može se očekivati namirenje poverilaca I isplatnog reda.

  Po osporenim potraživanjima sa dosadašnjih ročišta i po predmetima gde je Banka tužena, aktivno je 20 parnica.Broj aktivnih sporova u kojima je banka tužilac je 61.

  Od dana otvaranja stečaja prodato je 56.048,20 m2 poslovnog prostora za ukupnu cenu od 2,2 milijarde dinara i 8,5 miliona evra. Pored toga, kompenzacijom sa Republikom Srbijom prodata su četiri objekta za 14,7 miliona evra

  Po osnovu prodaje osnovnih sredstava, akcija i udela, umetničkih slika i vozila, ostvaren je priliv sredstava od 358 miliona dinara.

  Neprodati poslovni prostor Banka je najvećim delom izdavala u zakup po kom osnovu je Banka do sada ostvarila priliv od 519 miliona dinara.

  Nije moguće predvideti vremenski period do završetka stečajnog postupka iz sledećih razloga:

  • neizvesnost naplate od preduzeća čija privatizacija nije završena ili nije ni počela
  • neizvesnost naplate od najvećih dužnika Banke, a vezano za dugogodišnje i teške sporove koji još traju gde je potraživanje obezbeđeno hipotekom
  • neizvesnost u uspehu prodaje preostalih nekretnina Banke, obzirom da se radi o uglavnom neuknjiženim objektima, neatraktivnim lokacijama ili objektima u lošem stanju
  • nepoznat je uspeh i način prodaje nekretnina Banke u Republici Sloveniji (za koju teče postupak izvršenja po presudi iz 1995. godine) i za pet poslovnih prostora u Republici Hrvatskoj ukupne površine oko 1.250 m2, gde se Republika Hrvatska uknjižila bez ikakvog pravnog osnova, a za koje je sudski postupak u toku
  • po osporenim potraživanjima sa dosadašnjih ročišta i po predmetima gde je Banka tužena još teče 20 parnica
  • broj aktivnih sporova, ukupno 61, u kojima je Banka tužilac je takođe značajan i po iznosu i po raznovrsnosti utuženog osnova
  • posebno vremenski neizvesnu kategoriju čini dalje izjašnjavanje za preostale neispitane prijave potraživanja, obzirom da su vezane za Beogradsku banku, Fond za razvoj RS i NBS, jer se po istima još usaglašava ili je neracionalno izjašnjenje koje će otvoriti nove parnice, a ne može se usaglasiti pre usaglašavanja devizog duga sa NBS i Republikom Srbijom

 3. Jugobanka a.d. Beograd u stečaju
  Adresa: Kralja Petra 19
  Tel: 381 11 2637-800
  Poverenik Agencije:Rada Divac

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu IV St 22/2002 od 03.01.2002. godine , otvoren je postupak stečaja nad Jugobankom a.d. Beograd

  Obzirom da je Jugobanka A.D. Beograd imala dominantnu ulogu sa aspekta poslovanja sa inostranstvom unutar bankarskog sistema SFRJ i kasnije SRJ, postupak stečaja Jugobanke a.d. Beograd je izuzetno kompleksan.

  Od datuma objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, preko Trgovinskog suda u Beogradu, Jugobanci ad Beograd u stečaju dostavljeno je 3.458 prijava potraživanja domaćih i inostranih poverilaca u ukupnom iznosu od oko 2 milijarde evra, od čega 3.201 prijava u roku i 257 prijava van zakonom utvrđenog roka za dostavljanje prijava.

  Na prethodnih sedam ročišta za ispitivanje prijava potraživanja, održanih pred Trgovinskim sudom u Beogradu, Stečajni upravnik Banke se izjasnio u pogledu osnovanosti 3.438 prijava u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi evra.Stečajni upravnik se u potpunosti izjasnio za 3.428 prijava, delimično se izjasnio za 10 prijava,a za 20 prijava se nije izjasnio.Stečajni upravnik se nije izjasnio po prijavljenim potraživanjima u iznosu od 264 miliona EUR , i te prijave se uglavnom odnose na prijave potraživanja Narodne banke Srbije po osnovu Pariskog i Londonskog kluba poverilaca, a vezane za teritoriju Kosova, kao i prijave potraživanja iz poslovanja Jugobanke Agencije Njujork.

  Od podnetih 3.458 prijava potraživanja, priznata su potraživanja po osnovu glavnog duga sa kamatom do 31.12.2009. godine u ukupnom iznosu od 114,7 miliona evra, uključujući i potraživanja poverilaca I isplatnog reda. U prvoj polovini 2008. godine pravosnažno su priznate tri izlučne prijave.

  Najveći poverioci Jugobanke a.d. Beograd, u stečaju su Ministarstvo finansija Republike Srbije koje učestvuje sa 32% u ukupnim potraživanjima, zatim Narodna banka Srbija sa 31% učešća i Komercijalna banka a.d. Beograd koja učestvuje sa 5 % u ukupnim potraživanjima Procenat učešća deset najvećih poverilaca podložan promenama, jer se vode parnice sa visokim iznosima osporenih potraživanja, od čega je najveći tužbeni zahtev Mytilineus Holdings s.a. Atina u iznosu od 32 miliona EUR po glavnici duga, a sa kamatom preko 40 miliona EUR

  Prvi isplatni red poverilaca namiren je januara 2008. godine u potpunosti u odnosu na pravosnažno utvrđena potraživanja po osnovu glavnog duga i pripadajuće kamate sem Republike Crne Gore (za koju se vrše odgovarajuće rezervacije) u iznosu od oko 39,1 miliona EUR i 228,4 miliona dinara ,a takođe isplaćen je 1 razlučni poverilac u iznosu od 55,0 miliona dinara. Stanje pravosnažno priznatih obaveza prema poveriocima II isplatnog reda na dan 31.12.2009. godine, sa kamatom iznosi oko 72,8 miliona evra

  Trenutno, Jugobanka a.d. Beograd, u stečaju vodi 1.208 postupaka pred sudovima u Srbiji, od čega se 955 postupaka vodi protiv fizičkih lica, a 253 protiv pravnih lica. Trenutno se vodi 22 parnice koje su pokrenuli poverioci po osporenim potraživanjima. Vrednost ovih parnica iznosi oko 388 miliona evra.

  Od 117 objekata koliko je Banka imala na početku stečaja, do sada su prodate 84 nepokretnosti ukupne površine 30.925,62 m2 , u ukupnom iznosu od 2,4 milijarde dinara.

  U ovom trenutku nije moguće preciznije predvideti kada bi stečajni postupak nad Bankom mogao biti okončan. Razlozi za ovakav stav ukratko se sadrže u sledećem:

  • tok i efikasnost odvijanja zasebnog stečajnog postupka nad Jugobankom Agencijom Njujork. Nakon poravnanja koje je okončano u 2009. godini, očekuje se otvaranje stečajnog postupka ovog organizacionog dela Banke. Prijave potraživanja poverilaca ovog organizacionog dela, koje su podnete pred Sudom u Beogradu ne mogu biti razmatrane, dok se ne omogući prijavljivanje potraživanja nakon otvaranja postupka u SAD. Reč je o visokom iznosu potraživanja od 75,6 miliona evra za koji je prijave podnelo 20 poverilaca;
  • regulisanje odnosa po pitanju potraživanja od Banaka – bivših članica sistema Jugobanke i privrednih subjekata sa sedištem na teritorijama bivših republika SFRJ;
  • regulisanje dužničko-poverilačkih odnosa po značajnim potraživanjima od pravnih lica sa teritorije Kosova i Metohije;
  • Banka nije u mogućnosti da značajnije utiče po pitanju naplate potraživanja od privrednih subjekata koji su u postupku restrukturiranja (9) i privatizacije putem tendera (24) i aukcije (7), što je uslovljeno dinamikom i efikasnošću odvijanja ovih procesa a shodno primeni zakonskih propisa koji tretiraju ovu oblast;
  • veliki broj sudskih postupaka protiv fizičkih lica - dužnika Banke (oko 2.000);
  • u toku je i veliki broj sporova protiv dužnika Banke pred različitim sudovima na teritoriji Republike Srbije, od čijeg će ishoda i nivoa likvidnosti dužnika po dobijenim pozitivnim sudskim rešenjima zavisiti i nivo naplate;
  • po osporenim potraživanjima na prethodnim ročištima pred Trgovinskim sudom u Beogradu, inostrani i domaći poverioci su pokrenuli sudske sporove i trenutno se vodi veliki broj ovih sporova u vrednosti od oko EUR 387,5 miliona, što zahteva i izvesnu, predviđenu rezervaciju novčanih sredstava za isplatu pojedinih poverilaca iz drugog isplatnog reda poverilaca u slučaju negativnog ishoda ovakvih sporova;
  • regulisanje statusa nepokretnosti koje banka poseduje u bivšim republikama SFRJ, posebno u Republici Hrvatskoj koja je putem zakonskih propisa prenela ove nekretnine u svoje vlasništvo, ili su prometovane pa se nalaze u vlasništvu drugih pravnih lica;
  • Banka je podnela tužbene zahteve u Republici Hrvatskoj u iznosu od blizu EUR 200 miliona i to: potraživanja od Slatinske banke (EUR 17 mil.), za nekretnine bivših Glavnih filijala u Republici Hrvatskoj (oko EUR 70 mil.), po osnovu potraživanja od dužnika (EUR 90 mil.) i po osnovu Pariskog kluba poverilaca (EUR 23 mil.).

 4. Beobanka a.d. Beograd u stečaju
  Adresa: Beograd, Carice Milice 2
  Tel: 381 11 2620-853
  Poverenik Agencije: Katarina Krstić

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu IV St 4/2002 od 03.01.2002. godine , otvoren je postupak stečaja nad Beobankom a.d. Beograd Od datuma objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka, preko Trgovinskog suda u Beogradu, Beobanci a.d. Beograd u stečaju dostavljeno je do danas 3.697 prijava potraživanja domaćih i inostranih poverilaca od čega u roku 2.865 prijava i 832 prijava van zakonom utvrđenog roka.

  Podnešene prijave potraživanja su ispitane na osam ročišta, koja su održana pred Stečajnim većem Trgovinskog suda u Beogradu. Nije bilo razlučnih prijava potraživanja. Splitska banka podnela je 2 izlučne prijave potraživanja koje se odnose na nepokretnost u ul. Svetozara Markovića, Beobanka je osporila predmetne izlučne prijave nakon čega je Splitska banka pokrenula tužbu za utvrđenje osporenog potraživanja. Početkom 2008. godine, Beobanka a.d. Beograd, u stečaju je u potpunosti izmirila obaveze prema Republici Srbiji kao poveriocu isplatnog reda i to po osnovu stare devizne štednje u iznosu od 90.946.432,31 EUR i po osnovu platnog prometa građana u iznosu od 934.768.646 dinara.Takođe su isplaćena i potraživanja građana koja pripadaju I isplatnom redu.Osporeno je potraživanje Republici Srbiji I isplatnog reda od 2.766.929,21EUR po osnovu stare devizne štednje. Po ovom potraživanju vodio se sudski spor, po kome je doneta presuda VTS kojom je utvrđeno potraživanje Republike Srbije od 2.766.929,21 EUR i isto je isplaćeno u 2009. godini. Ostala su priznata neisplaćena potraživanja I isplatnog reda po osnovu stare devizne štednje za štediše iz Crne Gore u iznosu od 242,03 hiljade eur i 5,11 hiljada EUR osporeno potraživanje fizičkog lica.

  Stečajno veće Trgovinskog suda u Beogradu, odobrilo je prvu delimičnu isplatu iz stečajne mase Beobanke radi namirenja poverilaca drugog isplatnog reda u visini od 14% priznatog potraživanja glavnice sa obračunatom kamatom do 31.03.2009. godine, što iznosi 2.712.295.279 milijardi dinara. Do 31.12.2009. godine poveriocima drugog isplatnog reda isplaćeno je 99,6% ukupne obaveze odobrene za prvu delimičnu isplatu.

  U toku je veliki broj sporova(oko 105 prema pravnim licima i oko 925 prema fizičkim licima) protiv dužnika Banke pred različitim sudovima na teritoriji Republike Srbije. Takođe je u toku i 26 sporova po tužbi za utvrđenje osporenih potraživanja u iznosu od oko 13 milijardi dinara.

  Među najvećim poveriocima Beobanke a.d Beograd, u stečaju su: Beogradska banka a.d. Beograd, u stečaju, koja učestvuje sa 50%, zatim Narodna banka Srbije sa 19 % i Ministarstvo finansija sa 17% u ukupnim potraživanjima. Od dana otvaranja stečaja do 31.12.2009. godine od ukupno 141 nepokretnosti, koliko je Banka posedovala na početku stečajnog postupka prodato je 129 nepokretnosti, ukupne površine 33.173,09 m2 i po ovom osnovu dobijeno je 1,9 milijardi dinara. Pored toga, kompenzacijom sa Republikom Srbijom prodata su tri objekta za 1,1 milijardi dinara

  Od pokretanja postupka stečaja nad Beobankom do 31.12.2009.godine, unovčena je stečajna masa u iznosu od 15,9 milijardi dinara, od čega naplatom potraživanja 10,9 milijardi dinara, od prodaje nepokretnosti i trajnih uloga 3,52 milijarde dinara, po osnovu zakupa 545 miliona dinara, oročavanjem sredstava stečajne mase(prihodi od kamate) 807 miliona dinara, refundacijom troškova od zakupa i po drugim osnovama 139 miliona dinara.

  Razlozi za činjenicu da stečaj Beobanke još uvek traje i da se u ovom trenutku ne može predvideti kada će isti biti okončan sadržani su u sledećem:

  • Banka nije u mogućnosti da značajnije utiče po pitanju naplate potraživanja od privrednih subjekata koji su u postupku restrukturiranja i privatizacije , što je uslovljeno dinamikom i efikasnošću odvijanja samih tih procesa , a shodno primeni zakonskih propisa koji tretiraju ovu oblasti. U toku je veliki broj sporova protiv dužnika Banke pred različitim sudovima na teritoriji Republike Srbije, od čijeg će ishoda i nivoa likvidnosti dužnika po dobijenim pozitivnim sudskim rešenjima zavisiti i nivo naplate. Na nivo naplate uticaće i ishod stečajnih postupaka dužnika Banke, kod kojih je Banka blagovremeno podnela prijave potraživanja.

  U toku stečajnog postupka Banka je preduzimala sve neophodne mere u pogledu naplate potraživanja od pravnih i fizičkih lica, uključujući i prinudne mere naplate. Potrebno je napomenuti da je Banka kod naplate potraživanja od pravnih lica bila značajno limitirana sa aspekta mogućnosti naplate obzirom da joj je, u skladu sa propisima koji tretiraju proces privatizacije, bilo onemogućeno da primenjuje prinudne mere naplate kod privrednih subjekata koja su u fazi restrukturiranja, tenderske i aukcijske prodaje. Sa istim problemom Banka je suočena i kod naplate potraživanja od pravnih lica nad kojim je u međuvremenu pokrenut stečajni postupak.

  Kod naplate od fizičkih lica Banka se susreće sa problemom neurednih adresnih podataka, što dodatno otežava realizaciju naplate.

 5. JIK banka a.d. Beograd, u stečaju
  Adresa: Carice Milice 2
  Tel: 381 11 2620-853
  Poverenik agencije: Katarina Krstić

  Postupak stečaja nad JIK bankom, otvoren je Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 07.04.2005. godine.Prethodno je otvoren postupak likvidacije Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 26.07.2001.godine, a Agencija je imenovana za likvidacionog upravnika Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 11.03.2004.godine.

  Utvrđena potraživanja JIK banke a.d. Beograd, u stečaju, prema Republici Srbiji kao poveriocu prvog isplatnog reda po osnovu stare devizne štednje na dan 31.12.2009. godine iznose 22,6 miliona evra sa obračunatom kamatom. Po ovom osnovu, zaključno sa 31.12.2008. godine, Republici Srbiji je preneto 2,5 miliona evra, odnosno 12% utvrđenog potraživanja.

  JIK banka a.d. Beograd u stečaju ne raspolaže sredstvima kojima bi se namirila Republika Srbija kao najveći poverilac. Problem u okončanju postupka predstavlja i naplata potraživanja od pravnih lica kao i nerešen imovinsko pravni status nepokretnosti. JIK banka u stečaju poseduje 8 nepokretnosti . Značajna je nepokretnost u Beogradu, Terazije 34 koja je u sudskom sporu sa povezanom bankom, Izvozno kreditnom bankom u stečaju, čije se razrešenje očekuje tokom ove godine , kao i prodaja istog. Pored navedene nepokretnosti očekuje se i prihod po osnovu prodaje objekata-poslovnog kompleksa preduzeća “Takovo” čija prodaja se sprovodi u izvršnom sudskom postupku pri Osnovnom sudu u Čačku.

  Važno je istaći da se tokom juna 2010. godine očekuje razrešenje dužničko poverilačkog odnosa sa Republičkom direkcijom za robne rezerve koja duguje ovoj banci oko 15 miliona USD. Ukoliko se pribavi prethodna saglasnost Republičkog javnog pravobranilaštva, odnosno Republike Srbije - Ministarstva finansija, prenosom potraživanja koje JIK banka ima prema Republičkoj direkciji za robne rezerve na Republiku Srbiju, umanjila bi se obaveza JIK banke prema Republici Srbiji.

  Obzirom da ova banka raspolaže nedovoljnom imovinom za namirenje prvog isplatnog reda u slučaju da rešenje o okončanju sudskog postupka nad Slavija bankom bude pravosnažno, primenila bi se ista sudska praksa i predložilo okončanje postupka tako što bi celokupnu aktivu preneli na Republiku Srbiju kao poverioca prvog isplatnog reda

 6. Astra banka a.d Beograd u stečaju
  Adresa: Mihaila Bogićevića 7
  Tel: 381 11 6305 631
  Poverenik Agencije: Ratomir Vasiljević

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 10.11.2008. godine obustavljen je postupak likvidacije nad Astra bankom, koji je sa prekidima trajao od 16.11.2001. godine, i pokrenut postupak stečaja. Agencija za osiguranje depozita je imenovana 31.08.2006.godine za vođenje postupka likvidacije.

  Održano je 7 ispitnih ročišta na kojima je ispitano 4.603 prijava potraživanja poverilaca. Ukupna vrednost prijavljenih potraživanja je 23,106 milijarde dinara, od čega je priznato u celosti i delimično 3,576 milijardi dinara (sa kamatama oko 7,4 milijarde dinara) i osporeno u celosti ili delimično 19,570 milijardi dinara. Rezervacije za potraživanja u sporu iznose preko 14 milijardi dinara. U sporu su pretežno potraživanja poverilaca III isplatnog reda. Najveći pojedinačni poverioci banke su P.D "Mobtel", Poreska uprava i JP "Železnice Srbije"

  Na dan 31.12.2009.godine stečajna masa banke je iznosila oko 3,2 milijarde dinara. Problem u okončanju stečajnog postupka i formiranju stečajne mase predstavljaju pojedine sudske presude po osporenim potraživanjima. Izdvajamo potraživanja proistekla iz sudskih presuda za 60 poverilaca fizičkih lica, kojima su utvrđeni nerealno visoki iznosi usled neadekvatnog obračuna kamata na štednju. Primera radi, u jednoj pravosnažnoj presudi, štediši je dosuđena kamata od 10% na mesečnom nivou do dana isplate, što bi značilo da, za položeni štedni ulog od 10.000 dinara, primenom ovakvog obračuna kamata štediši pripada oko 13 milijardi dinara. U takvim slučajima banka je podnela zahtev za reviziju presude kao i zahteve za zaštitu zakonitosti, a sve u cilju zaštite stečajne mase dužnika kao i položaja ostalih poverilaca u postupku.

  Do sada je izvršeno unovčenje imovine banke u iznosu od oko 2 milijarde dinara. Nakon unovčenja preostale imovine dužnika i donošenja konačnih presuda po osporenim potraživanja pristupiće se isplati poverilaca.

 7. Borska banka a.d Bor, u stečaju
  Adresa: Bor, Moše Pijade 16
  Tel: 381 30 424-666
  Poverenik Agencije: Bernardica Jovanoski

  Rešenjem Trgovinskog suda u Zaječaru St 124/04 od 13.02.2004. godine , otvoren je postupak stečaja nad Borskom bankom a.d. Bor

  Na prethodnih pet ročišta stečajni upravnik se izjasnio o osnovanosti svih 1.488 prijava potraživanja.

  Najveći poverioci Borske banke a.d. Bor u stečaju su NIS Jugopetrol, u iznosu od 16,3 miliona dinara, Elektrotimok Zaječar, u iznosu od 16,2 miliona dinara, Beogradska banka a.d. Beograd, u stečaju, u iznosu od 787 miliona dinara, Narodna banka Srbije, u iznosu od 588 miliona dinara, Mytilineus Holdings s.a. Atina, u iznosu od 310 miliona dinara, Ministarstvo finansija-Poreska uprava, filijala Bor, u iznosu od 20,5 miliona dinara.

  Ukupne obaveze banke sa obračunatom kamatom, iznose oko 3,5 milijardi dinara. Trgovinski sud u Zaječaru doneo 30.11.2009. godine Rešenje o glavnoj deobi u skladu sa kojim je izvršena isplata poveriocima drugog isplatnog reda u iznosu od 259,5 miliona dinara, odnosno 10% od priznatog potraživanja.

  U dosadašnjem toku stečajnog postupka Borske banke a.d Bor, u stečaju, pred Trgovinskim sudom u Zaječaru, pozitivno je rešeno 168 parnica u korist stečajnog dužnika u iznosu od 3,9 miliona dinara

  Najveća prepreka za okončanje postupka stečaja nad Borskom bankom je status RTB Bor, od koga Borska banka potražuje iznos od preko 150 miliona EUR. U zavisnosti od stepena naplate potraživanja Borske banke od RTB Bor, utvrdiće se visina stečajne mase i procenat namirenja poverilaca srazmerno utvrđenim potraživanjima.

 8. Kreditno-eksportna banka a.d. Beograd, u likvidaciji
  Adresa: Palmira Toljatija 5/II
  Tel: 381 11 3192-129
  Poverenik Agencije: Novica Krstić

  Rešenjem likvidacionog veća Trgovinskog suda u Beogradu VI-L-118/05 od 11.05.2006. godine otvoren je postupak likvidacije nad Kreditno-eksportnom bankom i Agencija za osiguranje depozita imenovana je za likvidacionog upravnika. Tokom 2008. godine isplaćeni su svi poverioci čija su potraživanja utvrđena, izuzev dva poverioca koja su pokrenula tužbe za utvrđenje za čija potraživanja su izvršene rezervacije. Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 06.08.2008. godine likvidacionom upravniku je naloženo da akcionarima Kreditno-eksportne banke u likvidaciji, prenese novčana sredstva dobijena naplatom potraživanja, kao i sva sredstva koja budu uplaćena na račun likvidacionog dužnika. Navedenim Rešenjem naloženo je i da se sva dokumentacija kojom se dokazuje pravo raspolaganja imovinom prenese na akcionare banke.

  Zaključkom likvidacionog veća od 09. juna 2009. godine, blokiran je prenos dela novčanih sredstava akcionarima u iznosu od oko 142 miliona dinara, do okončanja parnice koju vodi Fond za razvoj Republike Srbije protiv akcionara.

  Na osnovu svega navedenog, zbog parnice koju vodi Fond za razvoj Republike Srbije protiv bivših akcionara i ostalih parnica koje su u toku, kao i zbog postupka koji se vodi pred Posebnim odeljenjem Okružnog suda u Beogradu, a odnosi se na kupoprodaju poslovne zgrade KEB od Beogradskog eskontnog centra u stečaju, ne može se precizirati okončanje postupka nad ovom bankom.

 9. Raj banka a.d Beograd, u stečaju
  Adresa: Mihaila Bogićevića 7
  Tel: 381 11 7614 451, 7614 175
  Poverenik Agencije: Branko Jugović

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu VI-St-92/2007 od 14.11.2007. godine, pokrenut je postupak stečaja nad Raj bankom. Pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom prethodio je likvidacioni postupak koji je trajao od 22.12.2004. godine. U periodu stečaja i likvidacije banke ispitano je ukupno 834 prijava potraživanja. Ukupne obaveze banke po svim osnovama iznose oko 550 miliona dinara, dok ukupna imovina banke iznosi oko 480 miliona dinara.

  Dana 18.09.2008. doneto je Rešenje o glavnoj deobi imovine stečajnog dužnika. Nakon pravosnažnosti Rešenja, u decembru 2009. godine pristupilo se namirenju poverilaca I isplatnog reda u visini od 100%. Izvršena je i rezervacija sredstava za poverioca I isplatnog reda čije je potraživanje u sporu (fizičko lice, spor po osnovu depozita u iznosu od preko 700.000 evra). Isplaćeni su i poverioci III isplatnog reda u visini od 8,17% i izvršena je adekvatna rezervacija sredstava za osporena potraživanja poverilaca III isplatnog reda.

  U toku 2010 godine, a u zavisnosti od unovčenja nepokretnosti, naplate potraživanja i ishoda sudskih sporova, pristupiće se naknadnoj deobi stečajne mase. S obzirom na to da se od prodaje nepokretnosti banke očekuje uvećanje stečajne mase za oko 80 miliona dinara, pristupilo bi se naknadnoj deobi.

  Prepreku za okončanje postupka stečaja predstavljaju 3 spora u toku, gde je banka tužena i za koje je izvršena rezervacija sredstava od oko milion evra. ("Titan" d.o.o, Beograd, fizičko lice i bivši akcionari iz Bugarske).

 10. Medifarm banka a.d. Beograd, u stečaju
  Adresa: Kralja Petra 19
  Tel: 381 11 2632-554
  Poverenik Agencije: Zvonko Burić

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu XIII-St-4/07 od 24.01.2007. godine, pokrenut je postupak stečaja nad Medifarm bankom a.d. Beograd. Likvidacioni postupak pod nadležnošću Trgovinskog suda u Beogradu otvoren je 19.07.1996. godine.

  Stečajni upravnik se izjasnio o osnovanosti 49 prijava potraživanja poverilaca, na prethodna tri ročišta. Vrednost priznatih potraživanja poverilaca sa obračunatom kamatom na dan 31.12.2009. godine iznosi oko 3,22 milijarde dinara.

  Tokom sprovođenja stečajnog postupka, preduzimane su pravne radnje i pokrenuti sporovi, od kojih se može očekivati naplata potraživanja u korist Medifarm banke a.d. Beograd, u stečaju. Vrednost ovih sporova iznosi oko 2 milijarde dinara, i stečajni upravnik će nastaviti pravne radnje u cilju naplate potraživanja i formiranja stečajne mase radi namirenja pravnosnažno priznatih obaveza Banke.

 11. Kosovska banka d.d. Beograd u stečaju
  Adresa:Kralja Petra 19
  Tel:381 11 2637-800
  Poverenik Agencije: Zvonko Burić

  Stečajni postupak nad Kosovskom bankom d.d. otvoren je 13.12.1990. godine na osnovu Rešenja tadašnjeg Okružnog privrednog suda (sada Privrednog suda) u Beogradu. Rešenjem Privrednog suda od 01.11.2011. godine, za stečajnog upravnika Kosovske banke d.d. u stečaju imenovana je Agencija za osiguranje depozita.

 12. Poljoprivredna banka Agrobanka a.d. u stečaju
  Adresa: Beograd, Sremska 3-5
  Tel: 381 11 2021 221
  Poverenik Agencije: Rako Božović

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 9 St. 3718/2012 od .20.06.2012. godine pokrenut je stečajni postupak nad bankom. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je u „Službenom Glasniku RS“ br.63/2012 od 29.6.2012. godine. Za stečajnog upravnika imenovana je Agencija za osiguranje depozita

 13. Nova Agrobanka a.d. Beograd u stečaju
  Adresa: Sremska 3-5
  Tel: 381 11 2021-104, 2021-102
  www.nova-agrobanka.rs
  Poverenik Agencije: Gordana Dinić

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 9 St. 4794/2012 od 29.10.2012. godine pokrenut je stečajni postupak nad bankom. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je u „Službenom Glasniku RS“ br.109/2012 od 16.11.2012. godine. Za stečajnog upravnika imenovana je Agencija za osiguranje depozita

 14. MB „Union banka“a.d. Beograd u stečaju
  Adresa: Mihaila Bogićevića br.7
  Tel: 381 11 7610-166, 7610-325
  Poverenik Agencije:Ratomir Vasiljević

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 12 St. 4797/2012 od 01.11.2012. godine pokrenut je stečajni postupak nad bankom. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je u „Službenom Glasniku RS“ br. 110/2012 od 20.11.2012. godine. Za stečajnog upravnika imenovana je Agencija za osiguranje depozita. Pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom prethodio je likvidacioni postupak koji je trajao od 02.03.2001. godine, koji je vođen pod ingerencijom Trgovinskog suda u Beogradu(sada Privredni sud).

 15. Razvojna banka Vojvodine a.d. Novi Sad, u stečaju
  Adresa: Novi Sad, Stražilovska 4
  Tel: 381 21 4894-551, 4894-552
  Poverenik Agencije: Radovan Ivetić

  Rešenjem Privrednog suda u Novom Sadu 1. St.30/2013 od 08.04.2013. godine pokrenut je stečajni postupak nad bankom. Za stečajnog upravnika imenovana je Agencija za osiguranje depozita

 16. Privredna banka Beograd a.d. Beograd, u stečaju
  Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 70
  Tel: 381 11 3816 400
  www.pbb-banka.com
  Poverenik Agencije: Novak Stajić

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 9 St. 138/2013 od 28.10.2013. godine pokrenut je stečajni postupak nad bankom. Za stečajnog upravnika imenovana je Agencija za osiguranje depozita

 17. Univerzal banka a.d. Beograd, u stečaju
  Adresa: Francuska br. 29
  Tel: 011/2022-605, 011/2022-720
  Poverenik Agencije: Nebojša Anđelković
  www.ubbad.rs

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 11 St.19/2014 od 03.02.2014. godine pokrenut je stečajni postupak nad bankom. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je u „Službenom Glasniku RS“ br.14/2014 od 07.02.2014. godine.Za stečajnog upravnika imenovana je Agencija za osiguranje depozita.

 18. Resavska banka DPRM a.d. Despotovac, u stečaju
  Adresa: Knez Mihailova 2, 11000 Beograd
  Tel: +381 63 111 3362
  Poverenik Agencije: Jasmina Mirković

  Rešenjem Privrednog suda u Kragujevcu Posl.br.1 St 550/2001 od 1.4.2015. godine, Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika banke.

 19. Loznička banka a.d. Loznica, u stečaju
  Adresa: Knez Mihailova 2, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 2075-117
  Poverenik Agencije: Snežana Bujas

  Rešenjem Privrednog suda u Valjevu St 10/10 od 8.6.2015. godine, Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika banke.

 20. First Textil bank a.d. u stečaju
  Adresa: Knez Mihailova 2, 11000 Beograd
  Tel: +381 63 303 368
  Poverenik Agencije: Mihajlo Gaćeša

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 4 St 35/10 od 19.10.2016. godine, Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika banke.

 21. International investment bank a.d. Beograd, u likvidaciji
  Adresa: Knez Mihailova 2, 11000 Beograd
  Poverenik Agencije: Jasmina Mirković
  Tel: +381 63 111 3362

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 3. L – 5/2010 (L-16/02) od 3.4.2017. godine, Agencija za osiguranje depozita imenovana je za likvidacionog upravnika banke.

 22. Izvozna banka a.d. Beograd, u likvidaciji
  Adresa: Makenzijeva 19, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 2437 158
  Poverenik Agencije: Vladimir Žarković

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu br. 2 L 6/2010 od 20.4.2017. godine Agencija za osiguranje depozita imenovana je za likvidacionog upravnika banke.

 23. Stankom banka a.d. Beograd, u stečaju
  Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 70, 11000 Beograd
  el: +381 11 3816 400
  Poverenik Agencije: Novak Stajić

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu br. 6 St 244/2012 od 19.4.2017. godine Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika banke.

 24. MB Privredno kreditna banka a.d. Beogradu, u stečaju
  Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 70, 11000 Beograd
  Tel: +381 11 3816 400
  Poverenik Agencije: Radovan Miljković

  Rešenjem Privrednog suda u Beogradu br. 2 St 34/2010. od 20.4.2017. godine Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika banke.

Društva za osiguranje

 1. A.D. za osiguranje "Balkan osiguranje", u stečaju, Beograd
  Adresa: Sremska 3-5, Beograd
  Tel: 011/20 21 221
  Poverenik Agencije: Rako Božović

  Likvidacioni postupak nad A.D za osiguranje "Balkan osiguranje" iz Beograda, pokrenut je Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu XV-L-21/05 dana 21.02.2005. godine. Agencija za osiguranje depozita je Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu XV-L-21/05 od 25.08.2005. godine imenovana za likvidacionog upravnika. Nakon prekida postupka doneto je novo rešenje o otvaranju likvidacionog postupka br. XII-L-10/06 od 08.08.2006. godine.

  Obzirom na to da imovina likvidacionog dužnika nije bila dovoljna da namiri sve poverioce u potpunosti, Trgovinski sud u Beogradu je dana 23.03.2007. godine doneo Rešenje VI-St-28/07 kojim se pokreće stečajni postupak nad A.D za osiguranje "Balkan osiguranje" iz Beograda.

  Nakon ispitanih prijava potraživanja, utvrđeno je da obaveze sa kamatama i rezervacijama po osnovu sudskih sporova, iznose oko 95 miliona dinara. Uvidom u dokumentaciju osiguranja, konstatovano je da obaveze osnivača i akcionara prema stečajnom dužniku iznose preko 100 miliona dinara. U toku je 17 parnica u vezi naplate pomenutog iznosa. Od naplate navedenih potraživanja, kao i od daljeg unovčenja imovine, zavisiće dalji postupak stečaja, odnosno podnošenje predloga za glavnu deobu i zaključenje stečajnog postupka. Najveći dužnik protiv koga se vodi parnica za uzurpiranu nepokretnost je bivši vlasnik osiguranja, koji je utužen za iznos od preko 80 miliona dinara.

  Tokom 2009. godine naplatom potraživanja u sudskom postupku nad imovinom povezanih lica dužnika, izvršena je naplata od oko 25 miliona dinara. Od ovog iznosa, 9 miliona dinara vraćeno je Agenciji za osiguranje depozita na ime kredita odobrenog Odlukom Upravnog odbora Agencije i Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 21.05.2008. godine u iznosu od 11,6 miliona dinara. Ostatkom novca su namireni troškovi stečajnog postupka.

 2. A.D. za osiguranje "Evropa osiguranje", u stečaju, Beograd
  Adresa: Beograd, Mihaila Bogićevića 7
  Tel: 381 11 6305 631
  Poverenik Agencije: Vasilj Vasiljević

  Postupak likvidacije je otvoren Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu IV L 25/05 od 01.02.2005. godine. Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu VI L 26/05 od 26.08.2005. godine za likvidacionog upravnika određena je Agencija za osiguranje depozita, a nakon što je u likvidacionom postupku utvrđeno da nema dovoljno sredstava za isplatu svih poverilaca u iznosu od 100% na predlog Agencije za osiguranje depozita kao likvidacionog upravnika otvoren je postupak stečaja rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 12.03.2009. godine.

  U toku postupka održano je 11 ročišta na kojima je ispitano 7.000 podnetih prijava potraživanja. Ukupna vrednost prijavljenih potraživanja je preko 2 milijarde dinara, od čega je priznato, zajedno sa pripadajućim kamatama, preko 1 milijarda dinara. Imajući u vidu rezervacije sredstava za sporove, kao i ostale troškove postupka, ukupne obaveze likvidacionog dužnika iznose oko 1,8 milijardi dinara.

  Procenjena imovina stečajnog dužnika iznosi oko 1,6 milijardi dinara (novčana sredstva, uložena sredstva u hartije od vrednosti, potraživanja od dužnika, pokretna i nepokretna imovina).

 3. A.D. za osiguranje "Morava", u likvidaciji, Beograd
  Adresa: Novi Beograd, Pariske komune 26
  Tel: 381 11 3660 658, 3660 690
  Poverenik Agencije: Rako Božović

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu V-L-8/06 od 12.07.2006. godine otvoren je postupak likvidacije nad A.D. za osiguranje "Morava osiguranje". Za likvidacionog upravnika imenovana je Agencija za osiguranje depozita. Posle sprovedenih radnji predviđenih Zakonom o stečajnom postupku i obradi svih prijava potraživanja, likvidacioni upravnik je podneo predlog za glavnu deobu likvidacione mase. Po pravosnažnosti Rešenja o glavnoj deobi u 2008. godini isplaćeni su svi poverioci. Za parnice po osporenim potraživanjima rezervisano je 29 miliona dinara.

  Produženju postpupka likvidacije doprinele su 3 parnice u kojima je stranka jedan od akcionara dužnika, "KJUBI MAKEDONIJA" a.d.o. Parnice se vode radi poništaja kupoprodajnih ugovora o prodaji sopstvenih akcija A.D. za osiguranje „Morava“ preduzeću "Moravakomerc".

  Nakon okončanja pomenutih parnica, i nakon što se utvrdi konačan spisak akcionara pristupilo bi se deobi viška likvidacione mase, u iznosu od preko 200 miliona dinara,i zaključenju likvidacionog postupka nad osiguranjem.

 4. A.D. za osiguranje "SIM", u stečaju, Beograd
  Adresa: Sremska 3-5
  Tel: 381 11 3281-698
  Poverenik Agencije: Rako Božović

  Postupak likvidacije je otvoren Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu VI-L-3/06 od 25.04.2006. godine. Rešenjem istog suda VI-St.45/07 od 30.04.07. godine otvoren je stečajni postupak. Kako su sprovedene sve radnje propisane zakonom, dana 12.12.2008. godine podnet je predlog za glavnu deobu. Dana 24.02.2009. godine rešenje o glavnoj deobi stečajne mase dužnika je postalo pravosnažno i pristupilo se isplati poverilaca.

  Poveriocioma drugog isplatnog reda isplaćeno je 56,6 miliona dinara. Ovim iznosom poverioci drugog isplatnog reda su izmireni u 100% iznosu, dok su poverioci trećeg isplatnog reda izmireni u procentu od 9,89%. Za poverioce osporenih potraživanja po ugovoru o osiguranju od auto-odgovornosti, koji su pokrenuli parnicu radi utvrđivanja osporenih potraživanja, rezervisana su sredstva u iznosu od preko 40 miliona dinara.

  U toku su 172 parnice za utvrđenje osporenih potraživanja. Za ove sporove izvršena je rezervacija sredstava u iznosu od 27 miliona dinara. Stečajna masa dužnika trenutno iznosi preko 150 miliona dinara.

 5. A.D. za osiguranje „Takovo“,u likvidaciji, Kragujevac
  Adresa: Dr Zorana Đinđića 15a, Kragujevac
  Tel: 381 34 303-000
  Poverenik Agencije: Snežana Dimitrijević
  Web: www.takovo-osiguranje.rs/

  Rešenjem Privrednog suda u Kragujevcu, 1.L.1/2014 od 31.07.2014. godine pokrenut je likvidacioni postupak nad osiguravajućim društvom. Oglas o otvaranju likvidacionog postupka objavljen je u „Službenom Glasniku RS“ br.086/2014 od 15.08.2014. godine.Za likvidacionog upravnika imenovana je Agencija za osiguranje depozita.

Ostale finansijske organizacije

 1. Železnička štedno kreditna zadruga "1891" a.d, Beograd, u likvidaciji
  Adresa: Gavrila Principa 60
  Tel: 381 11 6685-751
  Poverenik Agencije: Pero Radović

  Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu od 04.01.2007. godine otvoren je postupak likvidacije nad štedno kreditnom zadrugom. Nakon obrade svih 30.000 prijavljenih potraživanja i održanih ispitnih ročišta, i procene iznosa neophodnog za isplatu utvrđenih potraživanja, kao i ostalih troškova postupka, uz rezervaciju sredstava, utvrđena je ukupna obaveza u iznosu od oko 315 miliona dinara.

  Imajući u vidu raspoloživa sredstva zadruge , kao i da postoji više hiljada utvrđenih potraživanja, dana 09.07.2008. godine podnet je predlog za delimičnu deobu likvidacione mase. Dana 12.12.2008. podnet je predlog za glavnu deobu likvidacione mase. Do kraja 2009. godine isplaćeno je preko 280 miliona dinara po predlogu za delimičnu i glavnu deobu likvidacione mase.

  Ukupna likvidaciona masa iznosi preko 300 miliona dinara. S obzirom na ostatak obaveza po osnovu neisplaćenih utvrđenih potraživanja, rezervacija za sporove i troškove postupka, po izmirenju istih projektovani višak likvidacione mase iznosio bi oko 140 miliona dinara. Prepreka za okončanje likvidacionog postupka nad zadrugom predstavlja i nerešen svojinski status imovine zadruge.