Stečaj i likvidacija

Agencija obavlja funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika banaka, društava za osiguranje i drugih finansijskih organizacija, na osnovu Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje). U zavisnosti od činjenice kada su započeti postupci stečaja ili likvidacije, ti postupci se sprovode u skladu sa odredbama sledećih zakona:

  • Zakona o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka,
  • Zakona o prinudnom poravnanju stečaju i likvidaciji,
  • Zakona o stečajnom postupku,
  • Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje.

Stečajne i likvidacione postupke sprovode nadležni privredni sudovi.

U okviru ovlašćenja stečajnog ili likvidacionog upravnika Agencija obavlja sledeće poslove:

  • organizuje popis imovine i obaveza stečajnog ili likvidacionog dužnika i sačinjava početni stečajni ili likvidacioni bilans;
  • prati sprovođenje postupaka unovčenja imovine stečajnog ili likvidacionog dužnika u skladu sa odlukama stečajnog ili likvidacionog veća;
  • ispituje prijave potraživanja poverilaca i na ročištima se izjašnjava o osnovanosti i visini istih;
  • predlaže sudu nacrt deobe stečajne/likvidacione mase radi isplate poverilaca prema zakonom utvrđenim redovima prioriteta;
  • predstavlja pred sudovima i drugim nadležnim organima stečajne ili likvidacione dužnike i preduzima pravne radnje u cilju uspešnog vođenja i okončanja parnica koje su u toku.

Osnovni zadatak u vođenju postupaka stečaja i likvidacije je unovčenje imovine stečajnog ili likvidacionog dužnika i namirenje poverilaca iz ostvarenih sredstava. Prodaja imovine stečajnog ili likvidacionog dužnika vrši se putem javne licitacije ili javnog tendera, po prethodno izvršenoj proceni vrednosti od strane ovlašćenih veštaka.

U postupku stečaja poverioci se namiruju delimično, u procentima, saglasno zakonom propisanim isplatnim redovima.

Postupak likvidacije podrazumeva potpuno namirenje svih poverilaca, čija su potraživanja utvrđena kao osnovana. Nakon isplate svih poverilaca likvidacionog dužnika, višak likvidacione mase prenosi se akcionarima. Ukoliko se tokom sprovođenja likvidacionog postupka proceni da je celokupna imovina likvidacionog dužnika nedovoljna za namirenje svih poverilaca, Agencija kao likvidacioni upravnik može Narodnoj banci Srbije predložiti donošenje rešenja o otvaranju stečajnog postupka.