Zaštita investitora

Donošenjem Zakona o tržištu kapitala, koji je stupio na snagu 17. maja 2011. godine, po prvi put se uspostavlja sistem zaštite investitora u Republici Srbiji. U skladu sa odredbama zakona Agencija za osiguranje depozita je, dobijanjem dozvole od strane Komisije za hartije od vrednosti, ustanovljena za organizatora Fonda za zaštitu investitora.

Članstvo u Fondu za zaštitu investitora obavezno je za sva investiciona društva koja upravljaju portfoliom i obavljaju administriranje novčanih računa klijenata, kao i za društva za upravljanje koja pružaju navedene usluge klijentima koji nisu investicioni fondovi.

Klijent člana Fonda je pravno ili fizičko lice, rezident ili nerezident, koje ima potpisan ugovor sa članom Fonda o pružanju navedenih usluga i aktivnosti. Klijenti koji nisu obuhvaćeni sistemom zaštite investitora navedeni su u članu 140. Zakona o tržištu kapitala.

Fond za zaštitu investitora osigurava potraživanja do iznosa od 20.000 evra u dinarskoj protivrednosti po klijentu člana Fonda.

Pod osiguranim potraživanjem klijenata smatraju se dinarska novčana potraživanja i potraživanja za povraćaj finansijskih instrumenata koje član Fonda duguje klijentu ili koja pripadaju klijentu nastala po osnovu aktivnosti upravljanja portfoliom i usluga čuvanja i administriranja.

Fond pruža zaštitu u slučajevima kada je nad članom Fonda otvoren stečajni postupak, ili kada je Komisija za hartije od vrednosti utvrdila da je član Fonda u nemogućnosti da ispuni svoje dospele obaveze prema klijentima, a ne postoje izgledi da će se okolnosti u dogledno vreme značajno promeniti.

Isplata osiguranih potraživanja vrši se u roku od 3 meseca od dana utvrđivanja prava na isplatu.