Депоненти


aod_osigdep

У циљу бољег разумевања Система осигурања депозита, и шта конкретно он значи за Вас, прво ћемо објаснити неке основне појмове:

Депозит представља новчано потраживање од банке за уложена новчана средства (динарска или девизна) на рачунима код банака. Улагач новчаних средстава назива се депонент, а финансијска организација код које се средства улажу депозитар.

Депонент је лице које неку покретну ствар (у нашем случају-новац) предаје на чување депозитару или оставопримцу (банци). Односи између депонента и депозитара регулишу се посебним уговором о остави, тј. депоновању.

Осигурани износ представља износ осигураног депозита до 50.000 евра по депоненту у банци, и то по основу следећих депозита:

  • осигураних динарских депозита - у динарској противвредности по званичном средњем курсу динара према евру који важи на дан покретања поступка стечаја, односно ликвидације над банком,
  • осигураних девизних депозита положених у еврима,
  • осигураних девизних депозита положених у осталим валутама (различитим од евра) - прерачунатих у евре, по курсу евра према свакој појединачној валути у којој су ти депозити положени, израчунатом на основу званичног средњег курса динара према евру и званичног средњег курса динара према тој валути, који важе на дан покретања поступка стечаја, односно ликвидације над банком;


Висина осигураног износа се утврђује на основу салда (стања) свих депозита тог депонента у банци на дан покретања поступка стечаја, односно ликвидације над банком, укључујући и припадајућу уговорену камату обрачунату до тог дана.

Систем осигурања депозита обезбеђује гаранцију да ће сваки депонент добити обештећење за своја укупна динарска и/или девизна новчана потраживања, по основу штедње, текућег рачуна и других банкарских рачуна, у свакој банци, до осигураног износа од 50.000 евра без обзира на број рачуна које појединачни депонент има у конкретној банци.

Ваше динарске депозите Агенција исплаћује до осигураног износа у динарима, а девизне депозите у еврима (по курсу евра према одређеној валути израчунатом на основу средњег званичног курса динара према евру и средњег званичног курса динара према тој валути који важи на дан доношења решења надлежног суда о покретању стечајног односно ликвидационог поступка).

Ако депонент има депозите и у динарима и у девизама, Агенција исплаћује осигурани износ пропорционално према валутној структури укупних депозита депонента у банци у динарима и у еврима.

У случају када је Ваше укупно потраживање веће од осигураног износа, разлика (укупно потраживање умањено за осигурани износ) се надокнађује у стечајном, односно ликвидационом поступку.


baner_od

Видео-водич кроз осигурање депозитаВидео-водич кроз осигурање депозита у случају спајања банака

Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2023 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.