Међународна сарадња


aod_osigdep

У циљу размене искустава, знања и достигнућа са земљама регије, Европе и света Агенција за осигурање депозита је постала члан EFDI - Европског форума за осигурање депозита и IADI - Међународне асоцијације институција за осигурање депозита. Агенција активно учествује у међународним организацијама и повезана је с представницима институција других земаља.


EFDI – Европски форум за осигурање депозита

Агенција за осигурање депозита је од новембра 2004. године члан Европског форума за осигурање депозита – EFDI и активно доприноси раду те организације кроз учествовање на годишњој скупштини, конференцијама и семинарима које EFDI организује, као и кроз размену мишљења и искустава с осталим чланицама.

EFDI је основан 11. октобра 2002. године у Бечу са циљем да допринесе стабилности финансијских система промовишући европску сарадњу на пољу осигурања депозита. Земље оснивачи EFDI су: Аустрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка, Данска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Исланд, Ирска, Италија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Пољска, Португалија, Словачка, Шпанија, Шведска и Велика Британија.

Тренутно Форум има 68 чланова из 47 европских земаља, а чланство за EFDI је отворено за све организације за осигурање депозита, заштиту депонената или фондове за осигурање депозита или било које организације која је под Директивом ЕУ.

Циљ EFDI је да допринесе стабилности финансијских система, кроз промоцију европске сарадње у области осигурања депозита, као и да омогући и олакша размену искустава и информација о питањима од заједничког интереса и значаја, како за своје чланице тако и за земље које нису чланице EFDI, трећа лица и јавност.


IADI - Међународна асоцијација институција за осигурање депозита

Агенција за осигурање депозита је од марта 2011. године члан Међународне асоцијације институција за осигурање депозита – IADI.

IADI је основана 6. маја 2002. године у Базелу са циљем да побољша системе осигурања депозита кроз увођење смерница и међународну сарадњу. Чланице IADI кроз своја истраживања и размену знања стварају корисне смернице за оне земље које желе да уведу и/или унапреде систем осигурања депозита. Међународна асоцијација институција за осигурање депозита тренутно окупља 86 институција за осигурање депозита из 80 земаља света а чланови су и представници Светске банке, Међународног монетарног фонда и Европске комисије.

Приоритети IADI :

 • Јачање разумевања заједничких интереса и питања који се односе на осигурање депозита;
 • Допринос ефективности система осигурања депозита, водећи рачуна о специфичним околностима у свакој земљи;
 • Обезбеђење размене искустава и информација о осигурању депозита кроз обуку, развој и едукативне програме, као и саветодавна подршка успостављању и развијању ефикасног система осигурања депозита;
 • Истраживање питања који се односе на осигурање депозита.


Правни оквир којим се регулише структура и функционисање система за осигурање депозита у Европској унији садржан је у Директиви 2014/49/ЕУ Европског парламента и Савета о системима за осигурање депозита од 16.04.2014. године и представља референцу сагледавања усклађености система за осигурање депозита у Србији. У циљу постепеног усаглашавања са правним оквиром Европске уније и начелима садржаним у директиви 2015., 2017. и 2019. године извршене су измене Закона о осигурању депозита, којима је промењена основица за обрачун премије осигурања депозита, уведена могућност за увођење обрачуна премије на бази ризика у пословању банака, омогућена употреба Фонда за осигурање депозита и за финансирање реструктуирања банакаи др.

Директива 2014/49/ЕУ је инструмент за стварање и јачање тржишта у области финансијских институција, уз унапређење стабилности банкарског система и области заштите депонената.

Директива 2014/49/ЕУ о системима за осигурање депозита подразумева :

 • Постојање система за осигурање депозита будући да свака земља чланица ЕУ мора осигурати постојање система осигурања депозита.
 • Усаглашен ниво заштите који подразумева да је осигурани износ у свим чланицама Европске уније 100.000 евра по депоненту по банци.;
 • Бржи приступ до осигураног износа будући да ће се рок за почетак исплате осигураних износа постепено смањивати са 20 радних дана на 7 радних дана у три фазе:
  - 15 радних дана – од 2019. године
  - 10 радних дана – од 2021. године
  - 7 радних дана – од 2024. године
 • Циљани износ средстава у Фонду је утврђен је на нивоу од 0,8% осигураних депозита и потребно је да расположива финансијска средства свих система осигурања депозита достигну циљани ниво до 3. јула 2024. године.
 • Премије прилагођене ризику односно увођење модела обрачуна и наплате премије који се заснива на мерењу ризика пословања индивидуалне банке.
 • Укључивање у систем осигурања депозита привредних субјеката који имају статус великих правних лица (осим финансијских институција, осигуравајућих друштава, пензионих фондова и државних органа и институција, као и органа локалне управе).
 • Боља информисаност за депоненте подразумева да депоненти добијају најважније информације о заштити депозита од стране система за осигурање депозита приликом депоновања средстава у банку.Осим европских директива, усклађивање система осигурања депозита у Србији врши се и у односу на међународне стандарде прописане у Базним принципима делотворних система осигурања депозита. Међународно удружење институција осигурања депозита (IADI) и Базелски комитет за супервизију банака, ради увођења референтних међународних стандарда успешних система осигурања депозита, објавили су први пут у јуну 2009. године Базне принципе за делотворност система осигураних депозита (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems). Ови принципи су званично признати од стране ММФ и Светске банке као стандарди за процену делотворности система осигурања депозита у оквиру Програма процене финансијског сектора (FSAP).
baner_od

Видео-водич кроз осигурање депозитаВидео-водич кроз осигурање депозита у случају спајања банака

Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2023 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.