О Агенцији


Агенција

Агенција за осигурање депозита основана је Законом о Агенцији за осигурање депозита дана 25.7.2005. године и одређена за универзалног правног сукцесора претходне Агенције за осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака.


Послови које Агенција за осигурање депозита обавља на основу закона су:

 • обавезно осигурање депозита и исплата осигураних износа, у складу са законом којим се уређује осигурање депозита;
 • управљање имовином пренетом у поступку реструктурирања банака и други послови у вези с поступком реструктурирања банака, у складу са законом којим се уређују банке;
 • функција стечајног или ликвидационог управника у банкама, друштвима за осигурање и даваоцима лизинга, у складу са законом којим се уређују стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање и законом којим се уређује финансијски лизинг;
 • организовање Фонда за заштиту инвеститора, у складу са законом којим се уређује тржиште капитала;
 • реализација поступака продаје акција банака, чији је акционар Република Србија, започетих до 12.2.2015. године, у складу са законом и инструкцијама министарства надлежног за послове финансија;
 • реализација поступака продаје друштвеног капитала у друштвима за осигурање, у складу са законом којим се регулише осигурање;
 • реализација поступака наплате потраживања преузетих у име и за рачун Републике Србије, укључујући и Аутономну Покрајину Војводину, започетих до 12.2.2015. године.


Адреса: Кнеза Михаила 2, 11000 Београд Телефон: 011/2075-100.Управни одбор

Управни одбор Агенције за осигурање депозита има пет чланова, од којих су три независна. Једног члана, на предлог министарства надлежног за послове финансија, именује и разрешава Влада. Једног члана именује и разрешава Народна банка Србије. Независне чланове Управног одбора именује Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија, уз претходно прибављену сагласност Народне банке Србије. Управни одбор већином гласова укупног броја чланова бира за председника једног од независних чланова. Управни одбор Агенције чине:

 • Велимир Бабић, независан члан, председник;
 • Дарко Стаменковић, именован решењем гувернера Народне банке Србије;
 • Ненад Влакетић, именован решењем Владе на предлог Министарства финансија;
 • Марица Ђукић, независан члан.Руководство

Агенцију за осигурање депозита представља и заступа и њеним радом руководи Одбор директора који чине:

 • др Владимир Медан, председник
 • Саша Савић, члан
 • др Љубица Пантелић, чланОрганизациона шема

org_sema


Правна регулатива

Закони

Закон о Агенцији за осигурање депозита
(„Службени гласник РС", бр. 14/15 и 51/17)

Закон о осигурању депозита
(„Службени гласник бр. 14/15, 51/17 и 73/19).

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање
(„Службени гласник РС", бр. 14/2015 и 44/18-др. закон)

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање
("Службени гласник РС", бр. 61/05,116/08 и 91/2010) - у примени до 31.3.2015.

Закон о стечају
(„Сл. гласник РС", бр. 104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 – одлука УС, 83/14, 113/17 и 44/18).

Закон о банкама
("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015).

Закон о финансијском лизингу
("Службени гласник РС", бр. 55/03, 61/05, 31/11, 99/11 – др. закони)

Закон о тржишту капитала (из 2021. године)
"Службени гласник РС", бр. 129/21- ступио на снагу 5. јануара 2022. године, примењује се од 5. јануара 2023. године

Закон о осигурању
(„Службени гласник РС", бр. 139/14 и 44/21)

Закон о преузимању акционарских друштава
(„Службени гласник РС“, бр. 46/06, 107/09, 99/11 и 108/16)

Закон о регулисању односа између Савезне Републике Југославије и правних лица и банака са територије Савезне Републике Југославије које су првобитни дужници или гаранти према повериоцима Париског и Лондонског клуба
("Службени лист СРЈ", бр. 36/02)

Закон о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана
("Службени лист СРЈ“, бр. 36/02)

Закон о регулисању односа Републике Србије и банака у стечају по основу преузетих иностраних кредита, односно зајмова
("Службени гласник РС", бр. 45/05)

Закон о приватизацији
(„Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15 и 112/15)

Закон о финансијском обезбеђењу
(„Службени гласник РС", бр. 44/2018).


Статут Агенције за осигурање депозита
(Службени гласник РС, бр. 59/2015 и 49/2016)


Подзаконска акта

Осигурање депозита

Правилник о поступку избора банке исплатиоца
(јун 2020).

Правилник о начину пружања и садржини информација о осигурању депозита које банке дају клијентима
("Службени гласник РС", бр. 94/15)

Одлука о утврђивању начина и рокова обрачуна и наплате почетне премије осигурања депозита
(„Службени гласник РС“, бр. 37/2015 од 24.4.2015. године)

Одлука о начину обрачуна и плаћања затезне камате на неблаговремено плаћене обавезе банака по основу премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица
(„Службени гласник РС“, бр. 37/2015 од 24.4.2015. године)

Одлука о изменама Одлуке о начину обрачуна и плаћања затезне камате на неблаговремено плаћене обавезе банака по основу премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица
(„Службени гласник РС", бр. 83/2017 од 15.9.2017. године)

Одлука о утврђивању садржине обрасца извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања депозита
(„Службени гласник РС", бр. 83/2017 од 15.9.2017. године)

Процедура исплате осигураних депозита
(новембар 2015)


Заштита инвеститора

Правилник о заштити малих инвеститора
(„Службени гласник РС“, бр. 110/22 и 20/23- редакцијски пречишћен текст)

Прилог 1. - Захтев за пријем у чланство Фонда за заштиту инвеститора


Прилог 2. - Извештај чланова Фонда за заштиту малих инвеститора


Прилог 3. - Захтев за исплату заштићеног потраживања


Прилог 4. - Основне информације о систему за заштиту малог инвеститораПродаја капитала

Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије
(„Службени гласник РС", бр. 42/17 и 56/18)

Уредба о поступку продаје капитала друштава за осигурање јавним тендером
("Службени гласник РС", бр.42/2006 и 86/2006)

Уредба о начину и условима измиривања обавеза привредних друштава према повериоцима из средстава остварених од продаје акција привредног друштва у влаништву Акцијског фонда Републике Србије
("Службени гласник РС", бр. 58/05)


Наплата потраживања у име и за рачун државе

Уредба о начину и условима измиривања обавеза субјеката приватизације према повериоцима
("Службени гласник РС", бр. 45/2006, 108/2007, 126/2007 и 60/2008)

Уредба о реализацији поступка наплате потраживања којима у име и за рачун Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине управља и располаже Агенција за осигурање депозита
(Службени гласник РС, 124/20)


Општи послови

План јавних набавки за 2024. годину
(објављено на Порталу јавних набавки 5.3.2024. године)

План јавних набавки за 2023. годину
(објављено на Порталу јавних набавки 24.1.2023. године)

План јавних набавки за 2022. годину
(објављено на Порталу јавних набавки 31.12.2021. године)

План јавних набавки за 2021. годину
(објављено на Порталу јавних набавки 9.1.2021. године)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Агенцији за осигурање депозита


Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Агенцији за осигурање депозита
(објављено 3.3.2023. године)

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређењу поступка набавки у Агенцији за осигурање депозита
(објављено 29.2.2024. године)

Усклађени план јавних набавки за 2020. годину
(објављено 17.11.2020. године)


Интерна ревизија

Повеља интерне ревизије
(објављено 17.03.2023. године)


Споразуми о сарадњи

Споразум о сарадњи и међусобној размени информација и података
(пречишћен текст по закључењу анекса 6.11.2019. године)


Линкови

Домаће институције

Народна скупштина Републике Србије
Влада Републике Србије
Министарство финансија
Народна банка Србије
Акционарски фонд
Београдска берза
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности
Комисија за хартије од вредности
Привредна комора Србије
Удружење банака Србије


Међународне институције

Meђунaрoднo удружeњe институциja зa oсигурaњe дeпoзитa - IADI
Eврoпсkи фoрум институциja зa oсигурaњe дeпoзитa - EFDI
Државни секретаријат за економске послове Швајцарске Конфедерације - SECO
Европска банка за обнову и развој - EBRD
Развојна банка Владе Савезне Републике Немачке - KfW
Међународна финансијска корпорација - IFC
Одељење за међународни развој Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске - DFID
Светска банка
Трезор Сједињених Америчких Држава
Шведска агенција за међународну развојну сарадњу - SIDA


Међународне агенције за осигурање депозита

АлбанијаЛуксембург
АустријаМађарска
БелгијаСеверна Македонија
Босна и ХерцеговинаНемачка
БугарскаНорвешка
Црна ГораПољска
ДанскаПортугалија
ЧешкаРумунија
ЕстонијаРусија
ФинскаСАД
ФранцускаСловачка
ГрчкаСловенија
ХоландијаТурска
ХрватскаУкрајина
ИрскаВелика Британија
ИсландШпанија
КанадаШвајцарска
КипарШведска
Литванија

Домаће банке

ADDIKO BANK a.d. Beograd
ADRIATIC BANK a.d. Beograd
AIK BANKA a.d. Beograd
ALTA BANKA a.d. Beograd
API BANK a.d. Beograd
BANCA INTESA a.d. Beograd
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA a.d. Beograd
BANK of CHINA SRBIJA a.d. Beograd
ERSTE BANK a.d. Novi Sad
EUROBANK DIREKTNA a.d. Beograd
HALKBANK a.d. Beograd
NLB Komercijalna banka a.d. Beograd
MIRABANK a.d. Beograd
3 BANKA a.d. Novi Sad
OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
ProCredit Bank a.d. Beograd
RAIFFEISEN BANK a.d. Beograd
SRPSKA BANKA a.d. Beograd
UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd
Yettel Bank a.d. Beograd
Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2024 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.