Заштита инвеститора


aod_zastinv

Агенција за осигурање депозита од 2011. године обавља послове заштите малих инвеститора у складу са одредбама Закона о тржишту капитала. Ради обезбеђења средстава за заштиту малог инвеститора, Агенција организује и управља Фондом за заштиту инвеститора.

Чланство у Фонду је обавезно за друштво са седиштем у Републици, када је овлашћено да држи финансијске инструменте и/или новчана средства клијената, и обавља следеће инвестиционе услуге и активности:

  • пријем и пренос налога који се односе на један или више финансијских инструмената;
  • извршење налога за рачун клијената;
  • управљање портфолиом;
  • покровитељство у вези са финансијским инструментима, односно спровођење поступка понуде финансијских инструмената са обавезом откупа;
  • спровођење поступка понуде финансијских инструмената без обавезе откупа и
  • чување и управљање финансијским инструментима за рачун клијената (кастоди услуге) и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и средствима обезбеђења.


Чланство у Фонду је обавезно и за друштво за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом када пружа инвестициону услугу управљања портфолиом, као и за кредитну институцију када пласира на тржиште, дистрибуира и продаје структуриране депозите.Чланови Фонда


Мали инвеститор је клијент члана Фонда, правно или физичко лице, резидент или нерезидент, а који није професионални инвеститор дефинисан чланом 192. Закона о тржишту капитала.

Агенција обезбеђује покриће потраживања малог инвеститора највише до 20.000 евра у динарској противвредности, по клијенту члана Фонда.

Заштићено потраживање обухвата новчана средства положена и/или проистекла на основу инвестиционих услуга и активности и финансијске инструменте малог инвеститора члана Фонда.

Агенција је дужна да изврши исплату заштићених потраживања када наступи један од следећих осигураних случајева:

  • када је над чланом Фонда отворен стечајни поступак или
  • када надлежни орган решењем утврди да је члан Фонда у немогућности да испуни своје доспеле обавезе према малом инвеститору клијенту члана Фонда, укључујући новчана средства која дугује клијентима и финансијске инструменте које држи, администрира или њима управља за рачун клијента, а не постоје изгледи да ће се околности у догледно време значајно изменити.


Исплата заштићених потраживања врши се у динарима, у року од 3 месеца од дана утврђивања права на исплату, односно дана утврђивања износа заштићеног потраживања.

Више информација можете пронаћи на страници Правни оквир – Правилник о заштити малих инвеститора


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2024 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.