Заштита инвеститора


aod_zastinv

Доношењем Закона о тржишту капитала, који је ступио на снагу 17. маја 2011. године, по први пут се успоставља систем заштите инвеститора у Републици Србији. У складу са одредбама закона Агенција за осигурање депозита је, добијањем дозволе од стране Комисије за хартије од вредности, установљена за организатора Фонда за заштиту инвеститора.

Чланство у Фонду за заштиту инвеститора обавезно је за сва инвестициона друштва која управљају портфолиом и обављају администрирање новчаних рачуна клијената, као и за друштва за управљање која пружају наведене услуге клијентима који нису инвестициони фондови.

Клијент члана Фонда је правно или физичко лице, резидент или нерезидент, које има потписан уговор са чланом Фонда о пружању наведених услуга и активности. Клијенти који нису обухваћени системом заштите инвеститора наведени су у члану 140. Закона о тржишту капитала.

Фонд за заштиту инвеститора осигурава потраживања до износа од 20.000 евра у динарској противредности по клијенту члана Фонда.

Под осигураним потраживањем клијената сматрају се динарска новчана потраживања и потраживања за повраћај финансијских инструмената које члан Фонда дугује клијенту или која припадају клијенту настала по основу активности управљања портфолиом и услуга чувања и администрирања.

Фонд пружа заштиту у случајевима када је над чланом Фонда отворен стечајни поступак, или када је Комисија за хартије од вредности утврдила да је члан Фонда у немогућности да испуни своје доспеле обавезе према клијентима, а не постоје изгледи да ће се околности у догледно време значајно променити.

Исплата осигураних потраживања врши се у року од 3 месеца од дана утврђивања права на исплату.


Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2023 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.