Осигурање депозита - правни оквир


aod_osigdep

Закони

Закон о осигурању депозита
(„Службени гласник РС" бр. 14/15, 51/17 и 73/19)


Интерни акти

Правилник о поступку избора банке исплатиоца
(јун 2020)

Одлука о утврђивању садржине обрасца извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања депозита
(„Службени гласник РС" број 086/2019 од 06.12.2019)Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању садржине обрасца извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања депозита
(„Службени гласник РС" број 108/20 од 20.8.2020)

Одлука о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2023. годину
(„Службени гласник РС", бр. 110/2022)

Одлука о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2022. годину
(„Службени гласник РС", бр. 95/2021)

Одлука о утврђивању начина и рокова обрачуна и наплате почетне премије осигурања депозита
(„Службени гласник РС“, бр. 37/2015 од 24.4.2015. године)

Одлука о начину обрачуна и плаћања затезне камате на неблаговремено плаћене обавезе банака по основу премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица
(„Службени гласник РС“, бр. 37/2015 од 24.4.2015. године)

Одлука о изменама Одлуке о начину обрачуна и плаћања затезне камате на неблаговремено плаћене обавезе банака по основу премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица
(„Службени гласник РС", бр. 83/2017 од 15.9.2017. године)

Правилник о начину пружања и садржини информација о осигурању депозита које банке дају клијентима
(„Службени гласник РС", бр. 94/15)

Процедура исплате осигураних депозита
(новембар 2015)


Прилози уз Процедуру исплате

Обавештење о датуму почетка исплате осигураних износа депозита

Образац извештаја о стању укупних и осигураних депозита – АГОД 05

Упутство за попуњавање обрасца извештаја о стању укупних и осигураних депозита – АГОД 05

Формат слогова за пренос података у случају стечаја/ ликвидације банке и преглед рачуна депозита

Формат слогова за пренос података у банку исплатиоца

Преглед података о депозитима и нереализованим чековима

Образац записника о примопредаји финалне базе података о депонентима банке у стечају за исплату осигураног износа депозита

Образац записника о усаглашавању базе података о депонентима банке у стечају за исплату осигураног износа депозита

Образац записника о усаглашавању финалне базе података о депонентима код банке у стечају за исплату осигураног износа депозита

Образац захтева за издавање потврде/ овереног преписа документа

Образац потврде

Образац овлашћења за правна лица

Образац захтева за исплату

Образац извештаја о извршеној исплати осигураног износа депозита

Образац овлашћења за физичка лица

Образац изјаве о чековима

Образац сагласности депонента

Образац рекламације


Правни оквир - архиваbaner_od

Видео-водич кроз осигурање депозитаВидео-водич кроз осигурање депозита у случају спајања банака

Агенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2023 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.