Стечај и ликвидација - правни оквир


aod_osigdep

Закони

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање
(Службени гласник РС", бр. 14/2015 и 44/18-др. закон) - у примени од 1.4.2015. године

Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање
("Службени гласник РС", бр. 61/05, 116/08 и 91/10) - у примени до 31.3.2015.

Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији
("Службени лист СФРЈ", бр. 84/89 и "Службени лист СРЈ" бр. 37/93 и 28/96)

Закон о санацији, стечају и ликвидацији банака
("Службени лист СФРЈ", 84/89 и 63/90 и "Службени лист СРЈ", бр.37/93, 26/95, 28/96, 44/99 и 53/01)

Закон о стечајном поступку
("Службени гласник РС", бр. 84/04)

Закон о стечају
(„Сл. гласник РС", бр. 104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 – одлука УС, 83/14, 113/17 и 44/18)

Закон о финансијском обезбеђењу
(„Службени гласник РС", бр. 44/2018)


Интерни акти

Правилник о уновчавању имовине финансијских институција у стечају или ликвидацији
(јули 2018. године)

Упутство за израду кварталног извештаја стечајне/ликвидационе масе дужника и току поступакаАгенција за осигурање депозита
Кнеза Михаила 2
11000 Београд


Copyright (©) 2023 Агенција за осигурање депозита. Сва права задржана.